ا

 • ارچندانی.معصومه بررسی نقش استعاره‌های مفهومی در تحول سبک‌های ادبی (با تکیه بر استعاره‌های حوزة بدن در اشعار فرخی سیستانی، انوری و حافظ) [ دوره18, شماره 59 - زمستان سال 1399]
 • استاجی.اعظم بررسی و تحلیل چگونگی توصیف «بوها» در متون نوشتاری زبان فارسی [ دوره18, شماره 57 - تابستان سال 1399]
 • ایزدی.الهام کاربردی‌شدگی فعل «گفتن» در فارسی نو [ دوره18, شماره 58 - پاییز سال 1399]

پ

 • پارسی نژاد.کامران تحلیل رمان‌های شاخص عصر پهلوی با رویکرد به نشانه‌های زوال و مفاسد اجتماعی [ دوره18, شماره 59 - زمستان سال 1399]
 • پاشایی فخری.کامران آفاق صلح‌دوستی ایرانیان در داستان فریدون (یکی از ویژگی‌های فکری حماسه‌سرایی فردوسی) [ دوره18, شماره 59 - زمستان سال 1399]
 • پورالخاص.شکرالله خوانش انتقادی مجموعة «بنی‌آدم» بر اساس رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی «تئو ون‌لیوون» [ دوره18, شماره 56 - بهار سال 1399]
 • پیری.سید حسین قلب نحوی به راست در ترجمه (از زبان فارسی به انگلیسی) [ دوره18, شماره 56 - بهار سال 1399]

ت

 • تاج بخش.اسماعیل بررسی و تحلیل تطبیقی دجال در شعر فارسی و روایات اسلامی [ دوره18, شماره 57 - تابستان سال 1399]
 • تسلیمی.المیرا اپونیم «نام‌بخش»، گونه‌ای بلاغی در زبان فارسی [ دوره18, شماره 58 - پاییز سال 1399]

ج

 • جودی نعمتی.اکرم مقایسه پادشاهی بوران ساسانی در شاهنامه و منابع تاریخی (در بررسی انتقادی یک بیت چالش برانگیز) [ دوره18, شماره 57 - تابستان سال 1399]

ح

 • حسینی.سارا تحلیل بوطیقای «سیمرغ» و «ققنوس» در گذار از حماسه و عرفان به شعر نو فارسی با تکیه بر شعرِ «ققنوس» نیما یوشیج [ دوره18, شماره 59 - زمستان سال 1399]
 • حیدری.علیرضا کارکرد گفتمانیِ واژۀ زندیق: ادبیاتِ پهلوی و نوشته‌های عربی و فارسی [ دوره18, شماره 58 - پاییز سال 1399]
 • حیدری.مرتضی تحلیل عناصر مفهومی هنر در سروده‌های شاعران قرن ششم هجری [ دوره18, شماره 59 - زمستان سال 1399]

خ

 • خراسانی.محبوبه بررسی و تحلیل سبک‌شناسانۀ طنز سیاه در داستان‌های کوتاه‌ بهرام صادقی [ دوره18, شماره 57 - تابستان سال 1399]

د

 • دادبه.اصغر بررسی همسانی معنایی مفهوم «عشق» در ادوار شعر فارسی از منظر تحلیل محتوای کیفی [ دوره18, شماره 59 - زمستان سال 1399]
 • دانش.پروانه تحلیل رمان‌های شاخص عصر پهلوی با رویکرد به نشانه‌های زوال و مفاسد اجتماعی [ دوره18, شماره 59 - زمستان سال 1399]
 • دبیرمقدم.محمد قلب نحوی به راست در ترجمه (از زبان فارسی به انگلیسی) [ دوره18, شماره 56 - بهار سال 1399]

ذ

 • ذبيحي.رحمان تحلیل بوطیقای «سیمرغ» و «ققنوس» در گذار از حماسه و عرفان به شعر نو فارسی با تکیه بر شعرِ «ققنوس» نیما یوشیج [ دوره18, شماره 59 - زمستان سال 1399]

ر

 • رحیمیان.هرمز بررسی همسانی معنایی مفهوم «عشق» در ادوار شعر فارسی از منظر تحلیل محتوای کیفی [ دوره18, شماره 59 - زمستان سال 1399]
 • رشیدی.مرتضی بررسی و تحلیل سبک‌شناسانۀ طنز سیاه در داستان‌های کوتاه‌ بهرام صادقی [ دوره18, شماره 57 - تابستان سال 1399]

ز

 • زرین فکر.مژگان تحلیل تصویر کنشگری خداوند در باب کشاورزی، از اسطوره تا عرفان [ دوره18, شماره 58 - پاییز سال 1399]
 • زرین کوب.روزبه بانوگشسب، پهلوان‌بانوی سکایی [ دوره18, شماره 56 - بهار سال 1399]

س

 • سیدفرجی.سپیده تحلیل داستان‌نویسی زنان پس از انقلاب اسلامی بر مبنای الگوی جریان‌شناختی [ دوره18, شماره 57 - تابستان سال 1399]

ش

 • شاطری.نیره بررسی و تحلیل سبک‌شناسانۀ طنز سیاه در داستان‌های کوتاه‌ بهرام صادقی [ دوره18, شماره 57 - تابستان سال 1399]
 • شاکری.سیدرضا از ذهن تا تجربة زیسته؛ تحلیل تطبیقی در شعر متقدّم و متأخر قیصر امین‌پور [ دوره18, شماره 58 - پاییز سال 1399]
 • شعبانلو.علی‌رضا بنیاد اسطوره‌ای استعارة مفهومی مرگ در مثنوی معنوی [ دوره18, شماره 58 - پاییز سال 1399]
 • شقاقی.ویدا قلب نحوی به راست در ترجمه (از زبان فارسی به انگلیسی) [ دوره18, شماره 56 - بهار سال 1399]
 • شوهانی.علیرضا تحلیل بوطیقای «سیمرغ» و «ققنوس» در گذار از حماسه و عرفان به شعر نو فارسی با تکیه بر شعرِ «ققنوس» نیما یوشیج [ دوره18, شماره 59 - زمستان سال 1399]

ص

 • صابرپور.زينب کنش‌پذیری و کنشگری زنانِ رمان طوبا و معنای شب [ دوره18, شماره 56 - بهار سال 1399]
 • صالحی نیا.مریم تحلیل تصویر کنشگری خداوند در باب کشاورزی، از اسطوره تا عرفان [ دوره18, شماره 58 - پاییز سال 1399]
 • صداقت‌زادگان.شهناز تحلیل رمان‌های شاخص عصر پهلوی با رویکرد به نشانه‌های زوال و مفاسد اجتماعی [ دوره18, شماره 59 - زمستان سال 1399]
 • صدرايي.رقيه تحلیل داستان‌نویسی زنان پس از انقلاب اسلامی بر مبنای الگوی جریان‌شناختی [ دوره18, شماره 57 - تابستان سال 1399]

ط

 • طاهری.محمد بررسی نقش استعاره‌های مفهومی در تحول سبک‌های ادبی (با تکیه بر استعاره‌های حوزة بدن در اشعار فرخی سیستانی، انوری و حافظ) [ دوره18, شماره 59 - زمستان سال 1399]
 • طهماسبی.فرهاد تحلیل داستان‌نویسی زنان پس از انقلاب اسلامی بر مبنای الگوی جریان‌شناختی [ دوره18, شماره 57 - تابستان سال 1399]

ظ

 • ظهیری ناور.بیژن خوانش انتقادی مجموعة «بنی‌آدم» بر اساس رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی «تئو ون‌لیوون» [ دوره18, شماره 56 - بهار سال 1399]

ع

 • عادل زاده.پروانه آفاق صلح‌دوستی ایرانیان در داستان فریدون (یکی از ویژگی‌های فکری حماسه‌سرایی فردوسی) [ دوره18, شماره 59 - زمستان سال 1399]
 • عاملی رضایی.مریم تحلیل تقابل‌ها در اندیشه شمس تبریزی از منظر روان‌شناختی [ دوره18, شماره 56 - بهار سال 1399]
 • عظیمی.مرضیه بانوگشسب، پهلوان‌بانوی سکایی [ دوره18, شماره 56 - بهار سال 1399]

ف

 • فرازنده پور.فائزه کارکرد گفتمانیِ واژۀ زندیق: ادبیاتِ پهلوی و نوشته‌های عربی و فارسی [ دوره18, شماره 58 - پاییز سال 1399]
 • فرهنگی.سهیلا تحلیل تطبیقی شخصیت‌های ریزه در افسانه‌های عامیانة ایران، آلمان و ژاپن [ دوره18, شماره 57 - تابستان سال 1399]
 • فیروزیان پوراصفهانی.آیلین بازنمایی هژمونی و ضد هژمونی در گفتمان شعر جمهوریِ «محمدتقی بهار» بر مبنای آرای «آنتونیو گرامشی» [ دوره18, شماره 56 - بهار سال 1399]

ق

 • قربانپور آرانی.حسین اپونیم «نام‌بخش»، گونه‌ای بلاغی در زبان فارسی [ دوره18, شماره 58 - پاییز سال 1399]
 • قنبری عبدالملکی.رضا بازنمایی هژمونی و ضد هژمونی در گفتمان شعر جمهوریِ «محمدتقی بهار» بر مبنای آرای «آنتونیو گرامشی» [ دوره18, شماره 56 - بهار سال 1399]

ک

 • کمالی زاده.محمد از ذهن تا تجربة زیسته؛ تحلیل تطبیقی در شعر متقدّم و متأخر قیصر امین‌پور [ دوره18, شماره 58 - پاییز سال 1399]
 • کیوان‌فر.محمّدرضا آفاق صلح‌دوستی ایرانیان در داستان فریدون (یکی از ویژگی‌های فکری حماسه‌سرایی فردوسی) [ دوره18, شماره 59 - زمستان سال 1399]

م

 • محمدی.معصومه بررسی همسانی معنایی مفهوم «عشق» در ادوار شعر فارسی از منظر تحلیل محتوای کیفی [ دوره18, شماره 59 - زمستان سال 1399]
 • مشکین فام.مهرداد کاربردی‌شدگی فعل «گفتن» در فارسی نو [ دوره18, شماره 58 - پاییز سال 1399]
 • ممی زاده.مریم خوانش انتقادی مجموعة «بنی‌آدم» بر اساس رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی «تئو ون‌لیوون» [ دوره18, شماره 56 - بهار سال 1399]
 • منشی‌زاده.مجتبی قلب نحوی به راست در ترجمه (از زبان فارسی به انگلیسی) [ دوره18, شماره 56 - بهار سال 1399]
 • منشی‌زاده.مجتبی کارکرد گفتمانیِ واژۀ زندیق: ادبیاتِ پهلوی و نوشته‌های عربی و فارسی [ دوره18, شماره 58 - پاییز سال 1399]
 • مولودی.فواد تحلیل تقابل‌ها در اندیشه شمس تبریزی از منظر روان‌شناختی [ دوره18, شماره 56 - بهار سال 1399]

ن

 • نظری.الهام بررسی و تحلیل تطبیقی دجال در شعر فارسی و روایات اسلامی [ دوره18, شماره 57 - تابستان سال 1399]
 • نواختی مقدّم.امین خوانش انتقادی مجموعة «بنی‌آدم» بر اساس رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی «تئو ون‌لیوون» [ دوره18, شماره 56 - بهار سال 1399]

ه

 • همدانی زاده.مینو تحلیل تطبیقی شخصیت‌های ریزه در افسانه‌های عامیانة ایران، آلمان و ژاپن [ دوره18, شماره 57 - تابستان سال 1399]