ا

 • اعلايی.مریم بررسی تبادل معنا در کتاب‌هاي درسی علوم انسانی: در چارچوب دستور نظام‌مند نقش‌گرای هلیدی از منظر فرانقش بینافردی* (رویکردی نقشگرا) [ دوره8, شماره 17 - تابستان سال 1389]
 • امامي‌.نصرالله طبقه‌بندی مضمونی رباعی‌هاي ابن‌یمین [ دوره8, شماره 16 - بهار سال 1389]
 • امن‌خانی.عیسی از ساختار معنادار تا ساختار رباعي (نگاهي جامعه‌شناختي به ارتباط ميان جهان‌بيني عصر رودكي با ساختار رباعي) [ دوره8, شماره 16 - بهار سال 1389]

آ

 • آذر.اسماعيل سير تطوّر واژة «ادب» «با تأکید بر سه قرن اول هجري» [ دوره8, شماره 18 - پاییز سال 1389]
 • آقاگلزاده.فردوس بررسی تبادل معنا در کتاب‌هاي درسی علوم انسانی: در چارچوب دستور نظام‌مند نقش‌گرای هلیدی از منظر فرانقش بینافردی* (رویکردی نقشگرا) [ دوره8, شماره 17 - تابستان سال 1389]
 • آقاگلزاده.فردوس نقدی بر بررسی و طبقه‌بندی اوزان شعر سنتی در چارچوب واج‌شناختی وزنی [ دوره8, شماره 19 - زمستان سال 1389]

ب

 • بزرگ بیگدلی.سعید تحلیل سیر بازتاب مضامین و روایت‌های اسطوره‌ای ایرانی در رمان‌های فارسی (از 28 مرداد 1332 تا 1387) [ دوره8, شماره 19 - زمستان سال 1389]
 • بهنام.مینا حس‌آمیزی: سرشت و ماهیت [ دوره8, شماره 19 - زمستان سال 1389]

ت

 • توكلي.نسترن بررسي و نقد ‌روايي گلستان بر اساس نظريه تحليل انتقادي گفتمان [ دوره8, شماره 16 - بهار سال 1389]

ج

 • جبری.سوسن کارکردهای زیبایی‌شناسی پیش آیی فعل در غزل سعدی [ دوره8, شماره 18 - پاییز سال 1389]
 • جهان رمضان.سمیرا سیمای حسنک وزیر در متون ادبی و تاریخی دورة غزنوی [ دوره8, شماره 18 - پاییز سال 1389]
 • جهانشاهی افشار.علی بررسی ساختاری نبرد خویشاوندی در منظومه های «رستم و سهراب»، «برزونامه» و «جهانگیرنامه» [ دوره8, شماره 18 - پاییز سال 1389]

ح

 • حاتمي.داود واكاوي جنبه‌هاي دراماتيك داستان رستم و سهراب شاهنامه بر پاية درام‌شناسي ارسطو [ دوره8, شماره 17 - تابستان سال 1389]
 • حسن‌پور آلاشتی.حسین تحلیل زبانی اشعار فرخی یزدی براساس نظریة زیبایی‌شناسی انتقادی (با تکیه بر غزل و چند رباعی) [ دوره8, شماره 17 - تابستان سال 1389]
 • حق‌شناس.علی‌محمد نقدی بر بررسی و طبقه‌بندی اوزان شعر سنتی در چارچوب واج‌شناختی وزنی [ دوره8, شماره 19 - زمستان سال 1389]

خ

 • خاتمی.احمد بررسی ساختاری نبرد خویشاوندی در منظومه های «رستم و سهراب»، «برزونامه» و «جهانگیرنامه» [ دوره8, شماره 18 - پاییز سال 1389]
 • خاتمي.احمد از ساختار معنادار تا ساختار رباعي (نگاهي جامعه‌شناختي به ارتباط ميان جهان‌بيني عصر رودكي با ساختار رباعي) [ دوره8, شماره 16 - بهار سال 1389]

د

 • دبیرمقدم.محمد بررسی تبادل معنا در کتاب‌هاي درسی علوم انسانی: در چارچوب دستور نظام‌مند نقش‌گرای هلیدی از منظر فرانقش بینافردی* (رویکردی نقشگرا) [ دوره8, شماره 17 - تابستان سال 1389]
 • دزفولیان.کاظم رویکردی انتقادی به رأی باختین در باب حماسه با محوریت شاهنامة فردوسی [ دوره8, شماره 19 - زمستان سال 1389]

ر

 • رضایی.پروانه اثرپذیری پنهان حافظ از قرآن کریم در غزل پنجم دیوان او [ دوره8, شماره 19 - زمستان سال 1389]

ز

س

 • سلیمیان.سونا بررسی زمان روایت در نمایشنامۀ «زنان مهتابی، مرد آفتابی» [ دوره8, شماره 19 - زمستان سال 1389]

ش

 • شاهی‌پور.حسن تحلیل سیر بازتاب مضامین و روایت‌های اسطوره‌ای ایرانی در رمان‌های فارسی (از 28 مرداد 1332 تا 1387) [ دوره8, شماره 19 - زمستان سال 1389]
 • شاهی‌پور.حسن آموزش فعل مركب فارسي به غیرفارسی زبانان [ دوره8, شماره 16 - بهار سال 1389]
 • شريفي.ليلا پیامک، اسپرانتویی(1) نوین؛ بررسی ساختاری- محتوايی [ دوره8, شماره 16 - بهار سال 1389]
 • شفق.اسماعیل سیمای حسنک وزیر در متون ادبی و تاریخی دورة غزنوی [ دوره8, شماره 18 - پاییز سال 1389]
 • شهبازي.محمود شاهنامه در جهان عرب [ دوره8, شماره 17 - تابستان سال 1389]
 • شيخ‌‏مهدى.على نقد رويكردهاى پژوهشى پيشينه نمايش ايرانی تعزیه [ دوره8, شماره 17 - تابستان سال 1389]

ص

 • صاحبي.سيامک بررسي و نقد ‌روايي گلستان بر اساس نظريه تحليل انتقادي گفتمان [ دوره8, شماره 16 - بهار سال 1389]
 • صادقی.لیلا نقش‌های سکوت ارتباطی در خوانش متون ادبیات داستانی [ دوره8, شماره 19 - زمستان سال 1389]
 • صدريان.محمدرضا تحليل تعاريف نقیضه [ دوره8, شماره 18 - پاییز سال 1389]

ع

 • عاملی رضایی.مریم بررسی سیر تحول مضامین مادرانه در شعر چند شاعر زن از مشروطه تا امروز‌ [ دوره8, شماره 17 - تابستان سال 1389]
 • عباسی.رضا تحلیل زبانی اشعار فرخی یزدی براساس نظریة زیبایی‌شناسی انتقادی (با تکیه بر غزل و چند رباعی) [ دوره8, شماره 17 - تابستان سال 1389]
 • علامی.ذوالفقار جايگاه شعر نزد افلاطون و ارسطو [ دوره8, شماره 19 - زمستان سال 1389]
 • علوی طلب.میترا تحلیل ساختاری و نشانه‌شناختی هفت‌پیکر نظامی از منظر جنبه‌های نمایشی [ دوره8, شماره 19 - زمستان سال 1389]
 • علوی.فاطمه نقدی بر بررسی و طبقه‌بندی اوزان شعر سنتی در چارچوب واج‌شناختی وزنی [ دوره8, شماره 19 - زمستان سال 1389]
 • علیپور.صدیقه (پوران) تحلیل ساختاری نقد [ دوره8, شماره 19 - زمستان سال 1389]
 • علیزاده خیّاط.ناصر «جریان سیّال ذهن» در داستان‌های «مصطفی مستور» [ دوره8, شماره 17 - تابستان سال 1389]
 • علي‌‌مددي.منا از ساختار معنادار تا ساختار رباعي (نگاهي جامعه‌شناختي به ارتباط ميان جهان‌بيني عصر رودكي با ساختار رباعي) [ دوره8, شماره 16 - بهار سال 1389]

غ

ف

 • فتح اللهی.علی اثرپذیری پنهان حافظ از قرآن کریم در غزل پنجم دیوان او [ دوره8, شماره 19 - زمستان سال 1389]
 • فلاحي.محمد‌ها‌‌‌‌دي بررسي و نقد ‌روايي گلستان بر اساس نظريه تحليل انتقادي گفتمان [ دوره8, شماره 16 - بهار سال 1389]
 • فیاض‌منش.پرند کارکردهای زیبایی‌شناسی پیش آیی فعل در غزل سعدی [ دوره8, شماره 18 - پاییز سال 1389]

ق

 • قاسم‌زاده.دکتر سید علی تحلیل سیر بازتاب مضامین و روایت‌های اسطوره‌ای ایرانی در رمان‌های فارسی (از 28 مرداد 1332 تا 1387) [ دوره8, شماره 19 - زمستان سال 1389]

ک

گ

 • گلفام.ارسلان بررسی تبادل معنا در کتاب‌هاي درسی علوم انسانی: در چارچوب دستور نظام‌مند نقش‌گرای هلیدی از منظر فرانقش بینافردی* (رویکردی نقشگرا) [ دوره8, شماره 17 - تابستان سال 1389]

م

 • ماناسريان.آرمان سبك‌شناسي حكايات قديمي ايراني؛ بررسي عناصر سازنده محتوا و صورت در حكايات قديمي ايراني براساس دو قصه از جامع‌الحكايات [ دوره8, شماره 16 - بهار سال 1389]
 • ماناسريان.آرمان مقايسه تحليلي دو حکايت آناهيد و شاهزاده کرماني در ادبيات ارمني و فارسي [ دوره8, شماره 18 - پاییز سال 1389]
 • محمد ابراهيمي.زينب آموزش فعل مركب فارسي به غیرفارسی زبانان [ دوره8, شماره 16 - بهار سال 1389]
 • محمودی بختیاری.بهروز تحلیل ساختاری و نشانه‌شناختی هفت‌پیکر نظامی از منظر جنبه‌های نمایشی [ دوره8, شماره 19 - زمستان سال 1389]
 • مختاباد.مصطفی نقد رويكردهاى پژوهشى پيشينه نمايش ايرانی تعزیه [ دوره8, شماره 17 - تابستان سال 1389]
 • مختاري.قاسم شاهنامه در جهان عرب [ دوره8, شماره 17 - تابستان سال 1389]
 • مشفقی.آرش «جریان سیّال ذهن» در داستان‌های «مصطفی مستور» [ دوره8, شماره 17 - تابستان سال 1389]
 • مشیدی.جلیل مباحث کلامي در تاریخ بيهقي [ دوره8, شماره 16 - بهار سال 1389]
 • مظاهري.جمشيد سبك‌شناسي حكايات قديمي ايراني؛ بررسي عناصر سازنده محتوا و صورت در حكايات قديمي ايراني براساس دو قصه از جامع‌الحكايات [ دوره8, شماره 16 - بهار سال 1389]
 • مظاهري.جمشيد مقايسه تحليلي دو حکايت آناهيد و شاهزاده کرماني در ادبيات ارمني و فارسي [ دوره8, شماره 18 - پاییز سال 1389]
 • ملّاکی.زهره نگرش دینی شاعران دورة مشروطه [ دوره8, شماره 16 - بهار سال 1389]
 • منسوب بصیری.ایمان منابع ناآشناي کشف المحجوب هجویری [ دوره8, شماره 18 - پاییز سال 1389]

ن

 • ناظري.افسانه وقت صوفي [ دوره8, شماره 16 - بهار سال 1389]
 • نصیری شیراز.زهرا طبقه‌بندی مضمونی رباعی‌هاي ابن‌یمین [ دوره8, شماره 16 - بهار سال 1389]
 • نصيري.مژگان شاهنامه در جهان عرب [ دوره8, شماره 17 - تابستان سال 1389]
 • نظری.علی اثرپذیری پنهان حافظ از قرآن کریم در غزل پنجم دیوان او [ دوره8, شماره 19 - زمستان سال 1389]
 • نوروزي.زينب هنجارگریزی در خمسة نظامی [ دوره8, شماره 17 - تابستان سال 1389]
 • نوين.حسين نظرية شعور و جاودانگي هستي در انديشة عرفاني مولوي [ دوره8, شماره 17 - تابستان سال 1389]
 • نیک‌منش.مهدی بررسی زمان روایت در نمایشنامۀ «زنان مهتابی، مرد آفتابی» [ دوره8, شماره 19 - زمستان سال 1389]