ا

 • اسپرهم.داود تحلیل گفتمان معنامبنایانۀ آموزش زبان و ادبیات فارسی برای گسترش دیپلماسی ¬فرهنگی (مطالعه موردی: ترکمنستان، ازبکستان و گرجستان) [ دوره20, شماره 65 - تابستان سال 1401]
 • اسدی.فهیمه مقایسه و تحلیل جهان‌بینی شاعران مشروطه بر مبنای طبقۀ اجتماعی آنها [ دوره20, شماره 67 - زمستان سال 1401]
 • اسماعیلی.مراد تحلیل تطبیقی شعر و نقاشی عصر صفوی با تکیه بر آرای هنری رماک [ دوره20, شماره 64 - بهار سال 1401]

ب

 • باقری.نرگس تحلیل سیر تحول انسان‌گرایی مدرن شخصیت‌های زن در رمان فارسی [ دوره20, شماره 66 - پاییز سال 1401]
 • بهرامی رهنما.خدیجه نقد اقلیمی رمان «درخت انجیر معابد» [ دوره20, شماره 67 - زمستان سال 1401]

پ

 • پورقریب. بهزاد مقایسۀ وجوه شیء‌وارگی در رمان‌های «خانه ادریسی‌ها» و «سرگذشت ندیمه» [ دوره20, شماره 65 - تابستان سال 1401]

ت

 • تسلیمی.علی نگاهی بر نمودهای «ازهم‌گسیختگی» به عنوان یکی از مؤلفه‌های پست‌مدرن در رمان «مومیایی» [ دوره20, شماره 66 - پاییز سال 1401]

ج

 • جمشیدي.علي بررسي خاستگاه‌ها و راه‌هاي غلبه بر اضطرابِ منزلت در رمان «كتاب خَم»‌ از عليرضا سيف‌الديني [ دوره20, شماره 64 - بهار سال 1401]

خ

 • خدایار.ابراهیم تحلیل بازتاب آسیب‌های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی در متون فارسی تا قرن هشتم هجری [ دوره20, شماره 66 - پاییز سال 1401]
 • خسروی شکیب.محمد تحلیلی جامعه‌شناختی بر حکایت «شیخ صنعان» در منطق‌الطیر (براساس نظریۀ «داغ ننگ» اروینگ گافمن) [ دوره20, شماره 66 - پاییز سال 1401]

د

 • درانی.مژگان امکان‌سنجی کاربرد نشانه‌های زبان حرکت دست مردم کرمان در هنر [ دوره20, شماره 65 - تابستان سال 1401]
 • دری.نجمه تحلیل بازتاب آسیب‌های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی در متون فارسی تا قرن هشتم هجری [ دوره20, شماره 66 - پاییز سال 1401]

ر

 • راکعی.فاطمه دو تأویل از یک شعر: «کک‌کی» [ دوره20, شماره 65 - تابستان سال 1401]
 • رحیمی.سیدمهدی رخش؛ اسبِ واگذارشدۀ گرشاسپ به رستم [ دوره20, شماره 64 - بهار سال 1401]
 • رضایی.سیده نرگس هویت‌اندیشی در آثار ابراهیم یونسی؛ تکیه بر زبان فارسی و تقویت هویت ایرانی [ دوره20, شماره 66 - پاییز سال 1401]
 • رضائی مهر. سهیلا تحلیل گفتمان معنامبنایانۀ آموزش زبان و ادبیات فارسی برای گسترش دیپلماسی ¬فرهنگی (مطالعه موردی: ترکمنستان، ازبکستان و گرجستان) [ دوره20, شماره 65 - تابستان سال 1401]
 • رنجبر.محمود نگاهی بر نمودهای «ازهم‌گسیختگی» به عنوان یکی از مؤلفه‌های پست‌مدرن در رمان «مومیایی» [ دوره20, شماره 66 - پاییز سال 1401]
 • روستایی.میثم تحلیل اسطوره‌گرایانه و بررسی خاستگاه داستان سیاوش و کیخسرو در شاهنامه بر اساس آیین آشناسازی [ دوره20, شماره 67 - زمستان سال 1401]

س

 • سعیدی.مهدی هویت‌اندیشی در آثار ابراهیم یونسی؛ تکیه بر زبان فارسی و تقویت هویت ایرانی [ دوره20, شماره 66 - پاییز سال 1401]
 • سلاجقه.پروین پیکربندی زمان و روایت در رمان «اسفار کاتبان» نوشته ابوتراب خسروی [ دوره20, شماره 64 - بهار سال 1401]
 • سیدفرجی.سپیده تحلیل نشانه‌شناختی بحران هویت و زیست زنانه در رمان «ودیگران» از محبوبه میرقدیری [ دوره20, شماره 64 - بهار سال 1401]

ش

 • شفیعی. فهیمه تحلیل غزل «چهرۀ آفتاب پنهان است» از حسين منزوي بر اساس رویکرد نشانه‌شناسی شعر «مایکل ریفاتر» [ دوره20, شماره 67 - زمستان سال 1401]
 • شهرویی.سعید رخش؛ اسبِ واگذارشدۀ گرشاسپ به رستم [ دوره20, شماره 64 - بهار سال 1401]

ص

 • صدرايي.رقيه تحلیل نشانه‌شناختی بحران هویت و زیست زنانه در رمان «ودیگران» از محبوبه میرقدیری [ دوره20, شماره 64 - بهار سال 1401]
 • صفري.جهانگير تحلیل سیر تحول انسان‌گرایی مدرن شخصیت‌های زن در رمان فارسی [ دوره20, شماره 66 - پاییز سال 1401]

ط

 • طهماسبی.فرهاد تحلیل نشانه‌شناختی بحران هویت و زیست زنانه در رمان «ودیگران» از محبوبه میرقدیری [ دوره20, شماره 64 - بهار سال 1401]

ع

 • علی اکبرزاده زهتاب.مرجان مقایسۀ خَمریّات «ابونُواس اهوازي» و ساقی‌نامۀ «پرتوی شیرازی» (از خاک تا افلاک) [ دوره20, شماره 65 - تابستان سال 1401]

ف

 • فانی.راضیه نگاهی بر نمودهای «ازهم‌گسیختگی» به عنوان یکی از مؤلفه‌های پست‌مدرن در رمان «مومیایی» [ دوره20, شماره 66 - پاییز سال 1401]
 • فرزی.فرزاد مقایسۀ خَمریّات «ابونُواس اهوازي» و ساقی‌نامۀ «پرتوی شیرازی» (از خاک تا افلاک) [ دوره20, شماره 65 - تابستان سال 1401]

ق

 • قنبری.بخشعلی بازشناخت احوال عرفانی و شیطانی به روایت «ترزا آویلایی» و «مولوی» [ دوره20, شماره 65 - تابستان سال 1401]

ک

 • کافی.زهره ادبیات فراتر از جهانِ صفر و یک؛ بررسی ادبیات از دیدگاه منطق فازی [ دوره20, شماره 64 - بهار سال 1401]
 • کافی.غلامرضا تحلیل و تبیین دلایل واسوخت از فخر در شعر شاعران خودستا (خاقانی شروانی، عرفی شیرازی، طالب آملی) [ دوره20, شماره 66 - پاییز سال 1401]
 • کمالی نهاد.علی اکبر تحلیل اسطوره‌گرایانه و بررسی خاستگاه داستان سیاوش و کیخسرو در شاهنامه بر اساس آیین آشناسازی [ دوره20, شماره 67 - زمستان سال 1401]

م

 • محمدی.ابراهیم رخش؛ اسبِ واگذارشدۀ گرشاسپ به رستم [ دوره20, شماره 64 - بهار سال 1401]
 • محمودی.محمد تحلیلی بر دگرگونی عناصر هویتی قوم ترکمن در رمان اقلیمی «یورت» [ دوره20, شماره 67 - زمستان سال 1401]
 • مدنی.امیرخسین ادبیات فراتر از جهانِ صفر و یک؛ بررسی ادبیات از دیدگاه منطق فازی [ دوره20, شماره 64 - بهار سال 1401]
 • مرادی.ایوب بررسي خاستگاه‌ها و راه‌هاي غلبه بر اضطرابِ منزلت در رمان «كتاب خَم»‌ از عليرضا سيف‌الديني [ دوره20, شماره 64 - بهار سال 1401]
 • مستعلی پارسا.غلام‌رضا تحلیل گفتمان معنامبنایانۀ آموزش زبان و ادبیات فارسی برای گسترش دیپلماسی ¬فرهنگی (مطالعه موردی: ترکمنستان، ازبکستان و گرجستان) [ دوره20, شماره 65 - تابستان سال 1401]
 • منصوری.یداله وام‌واژه‌های قرآنی- عربی در زبان پهلوی (فارسی میانه) [ دوره20, شماره 67 - زمستان سال 1401]
 • موسوی. زهرا امکان‌سنجی کاربرد نشانه‌های زبان حرکت دست مردم کرمان در هنر [ دوره20, شماره 65 - تابستان سال 1401]
 • میرزاییان.پریوش تحلیل سیر تحول انسان‌گرایی مدرن شخصیت‌های زن در رمان فارسی [ دوره20, شماره 66 - پاییز سال 1401]

ن

 • نجفی. مهدی تحلیل بازتاب آسیب‌های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی در متون فارسی تا قرن هشتم هجری [ دوره20, شماره 66 - پاییز سال 1401]

و

 • وفایی.عباسعلی تحلیل گفتمان معنامبنایانۀ آموزش زبان و ادبیات فارسی برای گسترش دیپلماسی ¬فرهنگی (مطالعه موردی: ترکمنستان، ازبکستان و گرجستان) [ دوره20, شماره 65 - تابستان سال 1401]