ا

 • ابوالقاسمي.سيده مريم تأملّی در کاربرد اصطلاح "تشبیه و تنزیه" در متون ادبی ـ عرفانی فارسی [ دوره7, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • احديان.محمدمهدي بررسي ريشه شناختي دو جاينام در استان همدان (نهاوند و آدراپانا) [ دوره7, شماره 15 - زمستان سال 1388]
 • اسماعیل‌زاده.یوسف تحقیق در مثنوی سلیمان و بلقیس حیاتی گیلانی و تطبیق آن با کتب قصص الانبیاء؛ تفسیر و تاریخ به همراه شرح احوال و آثار شاعر [ دوره7, شماره 12 - بهار سال 1388]
 • امامي.صابر حافظ و هویت فرهنگی ایران [ دوره7, شماره 13 - بهار سال 1388]
 • امن‌خانی.عیسی "ديگري" و نقش آن در داستان‌هاي شاهنامه [ دوره7, شماره 13 - بهار سال 1388]

آ

 • آدي‌بيك.آرزو تلفن همراه به عنوان رسانه مكتوب: مطالعه‌اي گفتماني از متون طنز پيام كوتاه فارسي [ دوره7, شماره 15 - زمستان سال 1388]

ب

 • بابا صفری.علی اصغر تحقیق در مثنوی سلیمان و بلقیس حیاتی گیلانی و تطبیق آن با کتب قصص الانبیاء؛ تفسیر و تاریخ به همراه شرح احوال و آثار شاعر [ دوره7, شماره 12 - بهار سال 1388]
 • برفر.سيد محمد پری زادگان نباتی [ دوره7, شماره 14 - پاییز سال 1388]
 • بزرگ بیگدلی.سعید خماری زاهد یا خوشخویی دُردکشان؛ بررسي و تحليل بيتي بحث برانگيز از حافظ [ دوره7, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • بمانیان.محمدرضا جلوه‌های ادبی و هنری در چند حدیث [ دوره7, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • بيات.محمدحسين چهره پيامبر اعظم(ص) در مثنوي و مقايسه‌ آن با ديدگاه ابن عربي [ دوره7, شماره 13 - بهار سال 1388]

پ

 • پرويني.دكتر خليل الگوی ساختارگرايي ولاديمير پراپ و کاربردهای آن در روايت‌شناسی [ دوره7, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • پیرانی.منصور مولوی و میل به «جاودانگی» در مثنوی معنوی [ دوره7, شماره 15 - زمستان سال 1388]

ت

 • تهامي.مرتضي سير تحول اساطير ايران بر بنياد اسطوره‌هاي پيشدادي و كياني [ دوره7, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1388]

ج

 • جودي نعمتي.اكرم تناسب رنگ‌ها در صورخيال و هسته‌ روايي شاهنامه [ دوره7, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1388]

ح

 • حاجیان.خدیجه خماری زاهد یا خوشخویی دُردکشان؛ بررسي و تحليل بيتي بحث برانگيز از حافظ [ دوره7, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • حری.ابوالفضل سنخ‌شناسي و وجوه تمايز قصص قرآني [ دوره7, شماره 15 - زمستان سال 1388]
 • حسام‌پور.سعيد كارنامه‌ي‌خيام‌پژوهي درسده‌ چهاردهم [ دوره7, شماره 14 - پاییز سال 1388]
 • حسن‌زاده.رسول حاکمیّت و جامعه در شعر و اندیشهی فرّخی یزدی [ دوره7, شماره 13 - بهار سال 1388]
 • حسن‌لي.كاووس كارنامه‌ي‌خيام‌پژوهي درسده‌ چهاردهم [ دوره7, شماره 14 - پاییز سال 1388]
 • حسینی.مریم نقد کهن الگویی غزلي از مولانا [ دوره7, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1388]

خ

د

 • دادگران.سيدمحمد ارتباطات حكمرانان در دو دوره اسطوره‌اي و پهلواني شاهنامه فردوسي [ دوره7, شماره 14 - پاییز سال 1388]
 • درودگریان.فرهاد مقایسة "مجنون و لیلی" عبدی‌بیک نویدی با "لیلی و مجنون" نظامی [ دوره7, شماره 12 - بهار سال 1388]
 • دزفوليان راد.كاظم "ديگري" و نقش آن در داستان‌هاي شاهنامه [ دوره7, شماره 13 - بهار سال 1388]
 • دلائي ميلان.علي بررسي تقابل‌هاي دوگانه در ساختار حديقه سنايي [ دوره7, شماره 13 - بهار سال 1388]

ر

 • راشد محصل.محمدتقي سير تحول اساطير ايران بر بنياد اسطوره‌هاي پيشدادي و كياني [ دوره7, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • راکعی.فاطمه "شب پره" و "سيوليشه"- دو نماد براي يك موقعيت تأويل دو شعر نمادين از نيمايوشيج [ دوره7, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • رجبي.زهرا بررسي رابطة زمان و تعليق در روايت "پادشاه و كنيزك" [ دوره7, شماره 12 - بهار سال 1388]

س

 • سلامي.ابراهيم تحلیل عناصر داستانی قصه حضرت یوسف(ع) در قرآن کریم [ دوره7, شماره 12 - بهار سال 1388]

ش

 • شادآرام.عليرضا تاج المآثر و کشف ابیاتی فراموش شده از چند دیوان [ دوره7, شماره 15 - زمستان سال 1388]
 • شاهی‌پور.حسن دگرديسي نمادها در شعر معاصر [ دوره7, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • شريفي ولداني.غلامحسين تاج المآثر و کشف ابیاتی فراموش شده از چند دیوان [ دوره7, شماره 15 - زمستان سال 1388]
 • شعبانزاده.مريم تردید در نام نویسنده‌ رشف الالحاظ و بررسی تصحیح آن [ دوره7, شماره 12 - بهار سال 1388]
 • شمعي.ميلاد سبک شناسی رمان «جای خالی سلوچ» اثر محمود دولت آبادی [ دوره7, شماره 13 - بهار سال 1388]

ص

 • صابرپور.زينب روابط قدرت در رمان شازده احتجاب [ دوره7, شماره 12 - بهار سال 1388]
 • صادقي گیوی.مريم ارتباطات حكمرانان در دو دوره اسطوره‌اي و پهلواني شاهنامه فردوسي [ دوره7, شماره 14 - پاییز سال 1388]
 • صحرائي.قاسم اشتراکات ساختاری در شعر نیما و چند شاعر معاصر [ دوره7, شماره 13 - بهار سال 1388]
 • صدیقی.عليرضا بومی‌گرایی و تأثیر آن بر ادبيات داستاني معاصر ایران(1357ـ 1320) * [ دوره7, شماره 15 - زمستان سال 1388]
 • صدیقی.عليرضا اسباب و صور ابهام در داستان‌های بیژن نجدی [ دوره7, شماره 12 - بهار سال 1388]
 • صهبا.فروغ «همسان‌سازي» و كاركرد زيباشناختي آن در اشعار اخوان [ دوره7, شماره 13 - بهار سال 1388]

ط

 • طاهري.قدرت‌ الله بررسي رابطة زمان و تعليق در روايت "پادشاه و كنيزك" [ دوره7, شماره 12 - بهار سال 1388]
 • ططري.خديجه ارتباطات حكمرانان در دو دوره اسطوره‌اي و پهلواني شاهنامه فردوسي [ دوره7, شماره 14 - پاییز سال 1388]

ع

 • عاملی رضایی.مریم تحول فرهنگ گفتاري به نوشتاري زنان (از عصر ناصري تا مشروطه) [ دوره7, شماره 14 - پاییز سال 1388]
 • عبيدي‌نيا.محمد امير بررسي تقابل‌هاي دوگانه در ساختار حديقه سنايي [ دوره7, شماره 13 - بهار سال 1388]
 • عمران‌پور.محمد «همسان‌سازي» و كاركرد زيباشناختي آن در اشعار اخوان [ دوره7, شماره 13 - بهار سال 1388]

غ

ف

 • فاموري.مهدي تاج المآثر و کشف ابیاتی فراموش شده از چند دیوان [ دوره7, شماره 15 - زمستان سال 1388]
 • فتح اللهی.علی نمادانگاري قصيده‌ عينيّه ابن‌سينا و بازتاب آن در انديشه‌ عارفان مسلمان [ دوره7, شماره 14 - پاییز سال 1388]
 • فلاح.مرتضي سه نگاه به مرگ در ادبیات فارسی [ دوره7, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1388]

ق

 • قنبری.بخشعلی خاستگاه اطوار و سرشت انسان در مثنوي [ دوره7, شماره 15 - زمستان سال 1388]

ک

گ

 • گرجی.مصطفی بررسي و تحليل عناصر بومي (ديني و ملي) بزرگ‌ترين رمان فارسي* [ دوره7, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1388]

م

 • مجد.اميد نقد چهل لغت ترجمه شده‌ي فرهنگستان زبان و ادب فارسي همراه با ارائه‌ي پيشنهادهاي جديد و روشهاي اصلاحي [ دوره7, شماره 13 - بهار سال 1388]
 • مجیدی.مریم جلوه‌ها و كاركردهاي نمود فعل در زبان فارسي [ دوره7, شماره 15 - زمستان سال 1388]
 • محمدی.علی بررسی انتقادی معنا و اندیشه‌های بیدل در آیینه‌‌ی یک غزل [ دوره7, شماره 14 - پاییز سال 1388]
 • محمدي افشار.هوشنگ سفر در متون نثر عرفاني [ دوره7, شماره 14 - پاییز سال 1388]
 • محمودی بختیاری.بهروز تلفن همراه به عنوان رسانه مكتوب: مطالعه‌اي گفتماني از متون طنز پيام كوتاه فارسي [ دوره7, شماره 15 - زمستان سال 1388]
 • مدرسي.فاطمه تحليل تحول آرايه‌هاي زيبايي‌شناختي در شعر معاصر [ دوره7, شماره 13 - بهار سال 1388]
 • مسعودي‌فرد.جليل كاركردهاي معرفتي ـ روانشناختي شعر حافظ برای انسان معاصر [ دوره7, شماره 12 - بهار سال 1388]

ن

 • ناظميان.هومن الگوی ساختارگرايي ولاديمير پراپ و کاربردهای آن در روايت‌شناسی [ دوره7, شماره 11 - پاییز - زمستان سال 1388]
 • نظري.علي نمادانگاري قصيده‌ عينيّه ابن‌سينا و بازتاب آن در انديشه‌ عارفان مسلمان [ دوره7, شماره 14 - پاییز سال 1388]
 • نوریان.سیّد مهدی تحقیق در مثنوی سلیمان و بلقیس حیاتی گیلانی و تطبیق آن با کتب قصص الانبیاء؛ تفسیر و تاریخ به همراه شرح احوال و آثار شاعر [ دوره7, شماره 12 - بهار سال 1388]
 • نوين.حسين نقد و تحليل جامعه‌شناختي داستان "عيد ايراني‌ها"؛ با تكيه بر مجموعه‌ داستاني "شهري چون بهشت" [ دوره7, شماره 12 - بهار سال 1388]

ه

 • هادیان.بهرام طبقات طبيعي در واكه‌هاي زبان فارسي [ دوره7, شماره 15 - زمستان سال 1388]