ا

 • اقبالي.ابراهیم بررسي ‌روان‌شناختي سه‌ منظومه‌ غنايي ‌فارسي (خسرو و شيرين‌، ليلي‌ و مجنون‌ و ويس ‌و رامين) [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1383]

ح

 • حسام‌پور.سعيد واج آرايي و تكرار در شعر خاقاني [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1383]

ر

 • رضی.احمد كلام امام علي(ع) در شعر فارسي [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1383]

ش

 • شاهی‌پور.حسن بازتاب تفكّر يوناني، ايراني و اسلامي در تأويل سهروردي از داستان رستم و اسفنديار [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1383]
 • شاهی‌پور.حسن مقايسه داستان خسرو و شيرين فردوسي با نظامي‌ [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1383]
 • شاهی‌پور.حسن جادوي مكاشفت [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1383]
 • شاهی‌پور.حسن تحليل درونمايه‌هاي«سووشون» از نظر مكتب‌هاي ادبي و گفتمان‌هاي اجتماعي [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1383]
 • شاهی‌پور.حسن درآمدي به معرفت‌شناسي جديد عرفان [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1383]
 • شاهی‌پور.حسن تحليلي بر افسانه‌هاي مندرج در تذكره‌هاي فارسي [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1383]
 • شاهی‌پور.حسن تحليل ساختاري حكايت جدال سعدي با مدعي در بيان توانگري و درويشي [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1383]
 • شاهی‌پور.حسن اهميت جاحظ و ديدگاه‌هاي او در نقد و ادب اسلامي ـ ايراني [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1383]
 • شاهی‌پور.حسن بررسي اصطلاحات موسيقي در ديوان خواجوي كرماني [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1383]
 • شاهی‌پور.حسن واج آرايي و تكرار در شعر خاقاني [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1383]
 • شجري.رضا نفي خوشنامي و استقبال از بدنامي نزد اهل تصوف [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1383]

ط

 • طاهري.قدرت‌ الله نقد و بررسي درونمايه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي مجموعه داستاني شهري چون بهشت [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1383]

ق

 • قمري گيوي.حسين بررسي ‌روان‌شناختي سه‌ منظومه‌ غنايي ‌فارسي (خسرو و شيرين‌، ليلي‌ و مجنون‌ و ويس ‌و رامين) [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1383]

گ

 • گرجی.مصطفی تحليل گفتمان حكايت جدال سعدي و مدعي با نظر به مؤلفه‌هاي گفت وگو* [ دوره2, شماره 2 - بهار سال 1383]