آ

ب

 • بافکر.سردار اسلوب معادله و شرط تعلیق به محال [ دوره16, شماره 50 - پاییز سال 1397]
 • بشیری.سینا بررسی کارکرد شاعرانه ضمایر در «مثنوی معنوی» [ دوره16, شماره 48 - بهار سال 1397]
 • بهنام خو.زهره شگردهای فانتزی‌سازی در داستان‌های «محمدرضا شمس» [ دوره16, شماره 49 - تابستان سال 1397]

پ

 • پاکتچی.احمد الگوی تاریخ معرفت و معاد معنا در اندیشه «شهاب‌الدين یحیی سهروردی» [ دوره16, شماره 51 - زمستان سال 1397]
 • پرستگاری.انتصار تحلیل و بررسی «قتل ادیب صابر» با تکیه بر گزارش‌های تاریخی و مستندات سروده‌های او [ دوره16, شماره 51 - زمستان سال 1397]
 • پورملکی.صدیقه از اندام‌واژه صورت تا حرف ربط [ دوره16, شماره 50 - پاییز سال 1397]

ت

 • تاجیک.زینب تحلیل توازن آوایی در غزلیات «سلطان ولد» [ دوره16, شماره 50 - پاییز سال 1397]

چ

 • چالاک.سارا ایزدبانوان اساطیری در قصه‌های عامیانه [ دوره16, شماره 49 - تابستان سال 1397]

ح

 • حسینی.مریم تحلیل و بررسی «قتل ادیب صابر» با تکیه بر گزارش‌های تاریخی و مستندات سروده‌های او [ دوره16, شماره 51 - زمستان سال 1397]
 • حسینی.مریم الگوی تاریخ معرفت و معاد معنا در اندیشه «شهاب‌الدين یحیی سهروردی» [ دوره16, شماره 51 - زمستان سال 1397]
 • حیدری نوری.رضا تحلیل فراوانی انواع ادبی در ادبیات مکتب‌خانه‌ا‌ی ایران [ دوره16, شماره 48 - بهار سال 1397]

خ

 • خاتمی.احمد بررسی کارکرد شاعرانه ضمایر در «مثنوی معنوی» [ دوره16, شماره 48 - بهار سال 1397]
 • خالندی.انور بازخوانی آیین سوگ سیاوش و تعزیه امام حسین(ع) (بر مبنای تحلیل نگاره‌های مربوط به سوگ سیاوش در آسیای مرکزی و اثری از «حسین زنده‌رودی») [ دوره16, شماره 49 - تابستان سال 1397]
 • خراسانی.صائمه تحلیل فراوانی انواع ادبی در ادبیات مکتب‌خانه‌ا‌ی ایران [ دوره16, شماره 48 - بهار سال 1397]
 • خزانه‌ دارلو.محمدعلی تحلیل نشانه‌شناختی گفت‌وگو در فیلمنامه‌های داستانی «روز واقعه»، «عیارنامه» و «طومار شیخ شرزین» [ دوره16, شماره 48 - بهار سال 1397]
 • خوئینی.عصمت تحلیل انتقادی انگارۀ زن در «سندبادنامه» [ دوره16, شماره 51 - زمستان سال 1397]
 • خیرآبادی.رضا تحلیل طرح‌واره‌های حجمی در نمود آب و آتش در اشعار مولانا بر پایه زبان‌شناسی شناختی- فرهنگی [ دوره16, شماره 50 - پاییز سال 1397]

د

 • دبیرمقدم.محمد بررسی جایگاه نحوی بند متممی در زبان فارسی بر پایة نظریة دستور وابستگی [ دوره16, شماره 49 - تابستان سال 1397]

ر

 • رضایی جمکرانی.احمد عوامل مؤثر در شکل‌گیری نظریۀ فلسفی انواع ادبی در مکتب رمانتیسم [ دوره16, شماره 51 - زمستان سال 1397]
 • رضایی.سیده نرگس بازنمایی تنازع سرزمین مادری و سرزمین دیگری در ادبیات داستانی مهاجرت [ دوره16, شماره 48 - بهار سال 1397]

ز

 • زارع ندیکی.یعقوب بررسی عنصر «لحن» و کارکرد آن در «الهی‌نامه» عطار [ دوره16, شماره 48 - بهار سال 1397]

ش

 • شافعی.کیوان بازخوانی آیین سوگ سیاوش و تعزیه امام حسین(ع) (بر مبنای تحلیل نگاره‌های مربوط به سوگ سیاوش در آسیای مرکزی و اثری از «حسین زنده‌رودی») [ دوره16, شماره 49 - تابستان سال 1397]
 • شجري.رضا جریان‌شناسی ادبیات داستانی مهاجرت ایرانی [ دوره16, شماره 49 - تابستان سال 1397]

ص

 • صابري تبریزی.زهرا شيوه‌هاي اقناع خواننده در «نفثه‌المصدور» [ دوره16, شماره 50 - پاییز سال 1397]
 • صادقی شهپر.رضا شگردهای فانتزی‌سازی در داستان‌های «محمدرضا شمس» [ دوره16, شماره 49 - تابستان سال 1397]
 • صادقی.فریبا تحلیل طرح‌واره‌های حجمی در نمود آب و آتش در اشعار مولانا بر پایه زبان‌شناسی شناختی- فرهنگی [ دوره16, شماره 50 - پاییز سال 1397]
 • صدیق ضیابری.رویا تحلیل طرح‌واره‌های حجمی در نمود آب و آتش در اشعار مولانا بر پایه زبان‌شناسی شناختی- فرهنگی [ دوره16, شماره 50 - پاییز سال 1397]

ع

 • عباسی.حبیب الله تحلیل انتقادی انگارۀ زن در «سندبادنامه» [ دوره16, شماره 51 - زمستان سال 1397]
 • عبدالهیان.فائقه تحلیل نشانه‌شناختی گفت‌وگو در فیلمنامه‌های داستانی «روز واقعه»، «عیارنامه» و «طومار شیخ شرزین» [ دوره16, شماره 48 - بهار سال 1397]
 • علی بیگی سرهالی.وحید تحلیل توازن آوایی در غزلیات «سلطان ولد» [ دوره16, شماره 50 - پاییز سال 1397]

ف

 • فرقانی دهنوی.سید حمید عوامل مؤثر در شکل‌گیری نظریۀ فلسفی انواع ادبی در مکتب رمانتیسم [ دوره16, شماره 51 - زمستان سال 1397]
 • فروتن.محمود بررسی کارکرد شاعرانه ضمایر در «مثنوی معنوی» [ دوره16, شماره 48 - بهار سال 1397]
 • فقيه ملک‌مرزبان.نسرين شيوه‌هاي اقناع خواننده در «نفثه‌المصدور» [ دوره16, شماره 50 - پاییز سال 1397]

ق

 • قادرنژاد.مهدی بازخوانی آیین سوگ سیاوش و تعزیه امام حسین(ع) (بر مبنای تحلیل نگاره‌های مربوط به سوگ سیاوش در آسیای مرکزی و اثری از «حسین زنده‌رودی») [ دوره16, شماره 49 - تابستان سال 1397]
 • قبادی.حسینعلی الگوی تاریخ معرفت و معاد معنا در اندیشه «شهاب‌الدين یحیی سهروردی» [ دوره16, شماره 51 - زمستان سال 1397]
 • قربان پور آرانی.حسین جریان‌شناسی ادبیات داستانی مهاجرت ایرانی [ دوره16, شماره 49 - تابستان سال 1397]

ک

 • کاسی.فاطمه اسطورة همزادان در داستان‌های «بوف کور» و «پیکر فرهاد» [ دوره16, شماره 48 - بهار سال 1397]
 • کمالی اصل.شیوا تحلیل انتقادی انگارۀ زن در «سندبادنامه» [ دوره16, شماره 51 - زمستان سال 1397]

گ

 • گلفام.ارسلان از اندام‌واژه صورت تا حرف ربط [ دوره16, شماره 50 - پاییز سال 1397]

م

 • ماحوزی.زهرا الگوی تاریخ معرفت و معاد معنا در اندیشه «شهاب‌الدين یحیی سهروردی» [ دوره16, شماره 51 - زمستان سال 1397]
 • محمدی.علی تحلیل و بررسی «قتل ادیب صابر» با تکیه بر گزارش‌های تاریخی و مستندات سروده‌های او [ دوره16, شماره 51 - زمستان سال 1397]
 • محمدی.فرهاد تحلیل بسترهای بلاغت در آثار سعدی و تعمیم‌پذیری آن در زبان و ادبیات فارسی [ دوره16, شماره 51 - زمستان سال 1397]
 • مرادی.محمد مقایسه الگوی وزن‏ در غزل معاصر و الگوی خانلری از وزن‏ غزل فارسی [ دوره16, شماره 49 - تابستان سال 1397]
 • منشی‌زاده.مجتبی از اندام‌واژه صورت تا حرف ربط [ دوره16, شماره 50 - پاییز سال 1397]
 • موحدی.محمدرضا حریم انسان در تفاسیر عرفانی بر مبنای فصّ یونسیّه ابن‌عربی و شرح آن از سوی امام خمینی(ره) [ دوره16, شماره 51 - زمستان سال 1397]
 • موذنی.علی محمد بررسی عنصر «لحن» و کارکرد آن در «الهی‌نامه» عطار [ دوره16, شماره 48 - بهار سال 1397]
 • موسی پور.عاطفه اسطورة همزادان در داستان‌های «بوف کور» و «پیکر فرهاد» [ دوره16, شماره 48 - بهار سال 1397]
 • مهرجو.علی بررسی جایگاه نحوی بند متممی در زبان فارسی بر پایة نظریة دستور وابستگی [ دوره16, شماره 49 - تابستان سال 1397]

ن

 • نقابی.عفت تحلیل انتقادی انگارۀ زن در «سندبادنامه» [ دوره16, شماره 51 - زمستان سال 1397]

و

 • واثقی خوندابی.داود پژوهشی در نواندیشی‌های «سلطان ولد» در عرصۀ تأویل احادیث [ دوره16, شماره 50 - پاییز سال 1397]