آخرین شماره


شماره 54 سال 3
پاییز 1398
دانلود فایل

1 - تأملی در مفهوم «مقتضای حال» و گسترۀ آن در علم معانی ( DOI : 0)
( قاسم بستانی - کامله بوعذار )
2 - تحلیل بازتاب انديشه‌هاي پيشگويانه در افسانه‌هاي ايراني ( DOI : 0)
( علی اکبر اخوه - آسیه ذبیح نیاعمران - فاطمه کوپا - علی پدرام میزایی )
3 - تحلیل تحولات خانوادۀ ایرانی در منتخبی از رمان‌های فارسی بر اساس نظریۀ تضاد ( DOI : 0)
( حمید رضایی - ابراهیم ظاهری عبده وند )
4 - نقش‌های زنانه در رمان‌های «پیرزاد» و «وولف» با تکیه بر نقش‌های کهن‌الگویی یونگ ( DOI : 0)
( مریم رامین نیا - منا علی مددی - مریم بای )
5 - تحلیل گفتمان انتقادی داستان «ماهی سیاه کوچولو» صمد بهرنگی ( DOI : 0)
( علیرضا مقدم - محمدحسن کریمی - رحمان صحراگرد - شهرزاد شاه‌سنی )
6 - بازنمایی مؤلفه‌های مذهبی گفتمان انقلاب اسلامی در رمان‌های شاخص جنگ ( DOI : 0)
( هاشم صادقی محسن آباد - منوچهر اکبری )