جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1394060211283124 اثرپذیری سعدی از فردوسی بر اساس نظریۀ ترامتنیت
وحید علی بیگی سرهالی
زينب نوروزي
2 1394060211585127 گزینش، پذیرش و ویژگی‏های فرستاده (سفیر) در شاهنامۀ فردوسی
فریده وجدانی
محمد بیگدلو
3 13940602151936 تحلیل سیر تاریخی سراینده- راویان و نقش سنت روایت شفاهی در روند نظم روایات پهلوانی در ایران
4 1394060710122687 نقد خرد در شاهنامه
فریده وجدانی
5 1394060710354992 الگوی بررسی زبان حماسی
مهدی ملک‌ثابت
اصغر شهبازی
6 13940607144129100 بررسی عنصر داستانی دسیسه در داستان سیاوش
سکینه مرادی کوچی
7 13940610112047110 مقايسه کارنامة اردشير بابکان و افسانه‌هاي کتاب منتسب به بارسوما بر اساس گزارش موسي خورني
محمدرضا اميني
8 13940610141224121 ساختار تقدیرمحور داستان‌های تراژیک شاهنامه
خديجه بهرامي رهنما
ایرج مهرکی
9 13940614142318135 رویکردی انتقادی به رأی باختین در باب حماسه با محوریت شاهنامة فردوسی
کاظم دزفولیان
10 139406151285148 واكاوي جنبه‌هاي دراماتيك داستان رستم و سهراب شاهنامه بر پاية درام‌شناسي ارسطو
سيد مرتضي هاشمي
داود حاتمي
محمدرضا نصر اصفهاني
11 13940615121131149 شاهنامه در جهان عرب
محمود شهبازي
مژگان نصيري
قاسم مختاري
12 1394062515913203 تناسب رنگ‌ها در صورخيال و هسته‌ روايي شاهنامه
اكرم جودي نعمتي
13 13940629104128233 تحليل داستان سياوش بر پايه نظريات يونگ
حسين قمري گيوي
حسن شاهی‌پور
ابراهيم اقبالي
14 13940629113447243 مقايسه شخصيت رستم و ارجن در شاهنامه و مهابهارات
عليرضا صدیقی
حسينعلي قبادي
15 1394063092546287 مقايسه داستان خسرو و شيرين فردوسي با نظامي‌
حسن شاهی‌پور
ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 19 رکورد)