اهداف و چشم انداز


:فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی با هدف

انتشار نتایج پژوهش های علمی و تقویت توسعه تحقیقات درحوزه زبان وادبیات فارسی ؛

انتقال و تبادل یافته ها و دستاوردهای علمی تازه ؛

ایجاد زمینه های مناسب برای ارائه آراء اندیشه ها و نوآوری های علمی در سطح ملی و بین المللی

مقالات در حوزه زبان و ادبیات فارسی را به چاپ می رساند