درباره ما


فصلنامه علمي _ پژوهشي «پژوهش زبان و ادبيات فارسي»

اولين  نشريه علمي _ پژوهشي علوم انساني  در جهاددانشگاهي

اين نشريه از سال 1381 مقاله‌هاي علمي ـ پژوهشي را به سردبيري آقاي دكتر حسينعلي قبادي در حوزه‌ تخصصي زبان و ادبيات فارسي منتشر مي‌كند. 

خانم دکتر زینب صابرپور و آقایان: مهدی سعیدی و دکتر محمد محمودی دستیاران علمی سردبیر و آقای سید ابوالفضل موسویان مدیر نشریات علمی-پژوهشی می‌باشند.