مقاله


کد مقاله : 139511121042114819

عنوان مقاله : بازشناخت نادره‌زنان در «صفوة الصفا»

نشریه شماره : 40 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 721

فایل های مقاله : 197 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آذر اکبرزاده ابراهیمی azar.akbarzade@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 زهرا اختیاری ekhtiari@um.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

«صفوة ¬الصفا» کتابی عرفانی است که «ابن ¬¬بزّاز» در قرن هشتم آن را در شرح کرامات شیخ ¬صفی¬الدّین اردبیلی (650- 735 ه.ق) تألیف نمود. این کتاب که در اواخر دورۀ مغول نگارش یافته، همواره به عنوان یک سند تاریخی به شمار می‌رفته است؛ زیرا بیانگر ویژگی¬های عرفان و تصوّف این دوره به¬ویژه غرب ایران بوده است. احراز هویت شخصیت¬های این کتاب که برخی تاکنون به هیچ¬نحو بررسی نشده¬اند، اطلاعات ما را دربارۀ زنان صوفی و عارف پیش از صفویه افزایش می¬دهد. در این جستار با غور و استقصایی که مبتنی بر کتاب «صفوة‌-الصفا»ست، نقش موثّر زنان در این دوره نمایانده شده است. زنانی که برخی از آنان جزء عارفان و مریدان شیخ ¬صفی بودند و برخی علاوه بر گرایش‌های عرفانی به دلیل تأثیرگذاری بر حکومت و اجتماع، در تاریخ این دوره حائز اهمیت¬اند. در این پژوهش پس از مقدمّه، با ذکر نمونه¬هایی از حکایت¬های «صفوة الصفا» که به زنان غالباً ناشناخته اشاره دارد، پانزده زن در دو حوزة عرفان و سیاست شناسانده شده¬اند و نیز به بررسی جایگاه و نقش زن در آن دوره با توجه به دو مقولۀ عرفان و سیاست پرداخته شده است.