مقاله


کد مقاله : 13970726165084

عنوان مقاله : رستاخیز معنا در غزل «عُرفی شیرازی» بر پایة هنجارگریزی معنایی «لیچ»

نشریه شماره : 53 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 202

فایل های مقاله : 235 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجید خسروی m.khosravi1366@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 خلیل بیگ‌زاده kbaygzade@yahoo.com دانشیار دکترا
3 محمد ایرانی Moham.irani@gmail.com دانشیار دکترا
4 غلامرضا سالمیان salemian@razi.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

فراهنجاری یا هنجارگریزی از وجوه «رستاخیز واژگان» بر مبنای زبان¬شناسی و از نظریّه¬های نقد ادبی جدید است که در چارچوب مکتب فرمالیسم روسی بیان شده ‌است. عُرفی شیرازی، سرایندة سبک هندی، زبان غزل آغازین این سبک را فراتر از نُرم زمان پدید آورده و گاه سبکی فردی و نُرمی تازه در زبان غزل آفریده ‌است. بنابراین واژگان، رستاخیزی پُرنوسان در تصویرسازی و معناآفرینی غزل آغازین سبک هندی دارند و عُرفی شیرازی به عنوان یکی از غزل¬سرایان آغازین سبک هندی، پدیده¬ها را در پهنۀ تخیّل به گونه¬ای دیگرگون آفریده و ذهن مخاطب را در رویارویی با فراز و فرودهای تصویری غزل به چالش کشیده¬‌ است. این پژوهش با هدف تبیین شگردهای نوین تصویرسازی و معناپردازی در غزل عُرفی شیرازی با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر هنجارگریزی معنایی «لیچ» انجام شده و نشان داده ‌است که عُرفی شیرازی، شگردهای هنجارگریزی معنایی را با تصویرهای بلاغی و معناساز در غزل آفریده ‌¬است. بر این اساس تبیین هنجارگریزی معنایی بر گسترۀ تصویرپردازی عرفی در غزل و تبیین چگونگی کاربرد واژگان در ساختار تصویرهای تازه، دستاورد اصلی پژوهش است.