مقاله


کد مقاله : 1396090411431319325

عنوان مقاله : شگردهای فانتزی‌سازی در داستان‌های «محمدرضا شمس»

نشریه شماره : 49 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 418

فایل های مقاله : 227 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا صادقی شهپر r.s.shahpar@gmail.com دانشیار دکترا
2 زهره بهنام خو Aber56@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

فانتزی انواع گونا¬گونی چون فانتزی پری¬وار، تمثیلی، واقع¬گرا، فلسفی، گروتسک و... دارد و از یک منظر به فانتزی عام و فانتزی نو و از منظری دیگر به فانتزی فرودین و فرازین تقسیم می¬شود. می¬توان گفت وجه تمایز انواع فانتزی¬ها در نوع تخیل موجود در آن¬هاست، اما آنچه در همه آن¬ها مشترک است آفریدن دنیایی تخیلی و فراواقعی است. خلق این دنیای تخیلی و فانتاستیک از طریق شگردهایی صورت می¬گیرد که البته در همه آثار فانتزی، ثابت و از پیش شناخته¬شده نیست بلکه از طریق بررسی¬های مختلف می¬توان به آن¬ها پی برد. نگارندگان در این پژوهش با بررسی چهار داستان از محمدرضا شمس، یازده شگرد فانتزی¬ساز را مشخص کرده‌اند که برخی از آن¬ها در مقایسه با پژوهش¬های پیشین تازگی دارند؛ مانند انتخاب راوی و قهرمان دیوانه¬نما، زمان¬پریشی، عینیت بخشیدن به مثل¬ها و نفرین‌ها و دعاها، استفاده از کهن¬الگوها و شخصیت¬های جادویی قصه¬های کهن، بنا نهادن داستان بر پایة ضرب¬المثل¬ها و فرهنگ عامه، و جان¬بخشی به مردگان و برانگیختن عالم اموات. از حیث انواع نیز، گونه‌های مختلف فانتزی اعم از واقع¬گرا، فلسفی، پری‌وار، تمثیلی، گروتسک و فانتزی اشیا را در داستان¬های شمس می¬توان دید.