مقاله


کد مقاله : 139504201619572728

عنوان مقاله : تحلیل دیدگاه‌های سیاسی و دینی بیهقی

نشریه شماره : 38 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 816

فایل های مقاله : 223 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم صادقی گیوی sadeghi.ma.38@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

ابوالفضل بیهقی کاتب و نویسندۀ دربار غزنویان (محمود و مسعود) و متن تاریخ او تبیین کننده و گاه توجیه¬گر عملکردهای نادرست غزنویان است. در این مقاله دیدگاه¬های سیاسی و دینی بیهقی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. مهم¬ترین دیدگاه¬های بیهقی که در این پژوهش بررسی شده یزدان سالاری و تقدیرگرایی، تثبیت گفتمان قدرت برتر، نهادینه کردن ساختار حکومتی، ارزیابی¬های مؤیدانه همراه با تسامح ،سرکوبی مخالفان و تعصبات دینی است. ابوالفضل بیهقی در نوشته خود نشان داده است که مبانی و زیرساخت¬های دولت و حکومت غزنوی بر اساس مبانی سیاستنامه¬ها و سیرۀ¬ پیامبر و خلفای اسلامی تنظیم شده است.