مقاله


کد مقاله : 1394060211152822

عنوان مقاله : تحلیل و نقد داستان ماهان مصری در هفت پیکر

نشریه شماره : 10 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 689

فایل های مقاله : 221 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد امیری خراسانی Amiri@mail.uk.ac.ir استاد دکترا
2 طیبه گلستانی Golestani.tayebeh@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

هفت پیکر حکیم نظامی گنجوی که چهارمین منظومۀ او از نظر ترتیب زمانی و یکی از دو شاهکار او (با خسرو و شیرین) از لحاظ کیفیّت است، داستان سرگذشت بهرام گور است؛ داستان او با هفت دختر از پادشاهان هفت اقلیم، روایت می¬شود. بهرام گور هر روز از روزهای هفته، با یکی از دختران در گنبدی به رنگ خاص به سر می¬برد و از زبان آنها، داستان¬های غریبی می¬شنود. روز چهارشنبه در گنبد فیروزه رنگ، از زبان دختر پادشاه اقلیم پنجم، داستان مردی نقل می¬شود که گرفتار دیوها می¬گردد. در این داستان می¬توان جلوه¬گری سروش را مشاهده کرد. سروش از جمله ایزدان زرتشتی است که همواره در باورهای مردم و آثار ادبی به گونه¬های مختلف نمود یافته است. در آثار ادبی، اغلب سروش فرشته و پیام¬آور غیبی است. یکی از مهم¬ترین نقش¬های سروش، مبارزۀ شبانه با دیوها و اهریمنان است. در این پیکار است که پرندۀ همراه سروش با خروش خود، مردم را به بیداری و عبادت فرامی¬خواند. جستار حاضر سعی دارد پس از ذکر صفات و ویژگی¬های ایزد سروش و پرندۀ همراه او، یکی از مهم¬ترین کنش¬های او را در داستان یادشده ردیابی کند. مشاهده می¬شود که ناپدید شدن دیوها، به دلیل حضور سروش است.