مقاله


کد مقاله : 1394060211104921

عنوان مقاله : تحليل سفر اسكندر در دارابنامة طرسوسي بر اساس كهن‌الگوي «سفر قهرمان» جوزف كمپبل

نشریه شماره : 10 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 683

فایل های مقاله : 194 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رحمان ذبيحي rahmanzabihi@yahoo.com دانشیار دکترا
2 پروين پيكاني p.paykani1@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

تحلیل روایات کهن از رهگذر کهن¬الگوی «سفر قهرمان» که جوزف کمپبل ارائه کرده، از رویکردهای مهم نقد کهن¬الگویی است. یکی از روایاتِ مهم سفر اسکندر، روایت داراب¬نامۀ طرسوسی است. حوادث این سفر، با مدد از اجزای کهن¬الگوی «سفر قهرمان» کمپبل چون عزیمت، دعوت، امداد غیبی، تشرف، جادۀ آزمون، زن وسوسه¬گر، برکت نهایی، بازگشت، دست نجات و... قابل تحلیل است. مهم¬ترین مرحلۀ سفر قهرمان در بخش عزیمت، دعوت به سفر توسط ارسطاطاليس در نقش کهن¬الگوی پيرِ داناست. غلبه بر دارا به عنوان نگهبان آستان نخستین، رویارویی با بوران¬دخت در نقش زن وسوسه¬گر و سپس ازدواج با او و تبدیل وی به آنیمای مثبت در بخش جادۀ آزمون، جست¬وجوی آب حیات به عنوان برکت نهایی، دیدار با فرشتگان و رسیدن به مرحله¬ای پیامبرگونه، دیدن عجایب و غرایب و فرمانروایی بر جهان از مراحل مهم سفر قهرمان در روایت طرسوسی است. پژوهش حاضر بیانگر دیگرگشتِ حادثه¬ای تاریخی به چارچوب‌های اساطیری و حماسی است. با این چارچوب می¬توان به خوانشی جدید از این روایت دست یافت.