• صفحه اصلی
  • کارکرد نماد رنگ در اسطوره‌زایی و اسطوره‌زدایی بر اساس نمایشنامۀ «چهار صندوق» بهرام بیضایی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980722192890 بازدید : 440 صفحه: 59 - 93

نوع مقاله: پژوهشی