• صفحه اصلی
  • واکاوی جایگاه نوستالژی در ادبیات داستانی مهاجرت ایران با تأکید بر نویسندگان زن منتخب (اکرم پدرام‌نیا، نسیم وهابی، فهیمه فرسایی، فریبا صدیقیم)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401122941677 بازدید : 476 صفحه: 103 - 126

20.1001.1.17351030.1402.21.68.2.2

نوع مقاله: پژوهشی