• صفحه اصلی
  • نقد جامعه مدرن در رمان «آواز کشتگان» از منظر نظریۀ انتقادی مکتب فرانکفورت با تأکید بر دیدگاه هربرت مارکوزه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990904250908 بازدید : 11937 صفحه: 127 - 153

20.1001.1.17351030.1400.19.60.5.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط