• صفحه اصلی
  • نقد جامعه مدرن در رمان «آواز کشتگان» از منظر نظریۀ انتقادی مکتب فرانکفورت با تأکید بر دیدگاه هربرت مارکوزه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله