لیست داوران   شماره47 سال15

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 حمیدرضا عظیمی miladazim@yahoo.com ادبیات فارسی و علوم انسانی استاد دکترا
2 حسین یزدانی احمدآبادی hyazdani45@yahoo.com دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار دکترا
3 سجاد آیدنلو aydenloo@gmail.com استاد دکترا
4 ابوالقاسم اسماعیل پور a-esmailpour@sbu.ac.ir استاد دکترا
5 لیلا حق پرست leila_haghparast@yahoo.com دانشگاه فردوسی دانش آموخته دکترا
6 حسین  حسن‌پور آلاشتی Alashtya@yahoo.com دانشگاه مازندران استاد دکترا
7 مريم  شعبانزاده shabanzadeh_m@yahoo.com استاد دکترا
8 احمد  تمیم‌داری a_tamimdari@yahoo.com استاد دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
9 مهدی  محبتی Golmakan110@yahoo.com دانشگاه زنجان استاد دکترا
10 سهیلا صلاحی‌مقدم Ssmoghaddam@yahoo.com استاد دکترا
11 احمد  امیری خراسانی Amiri@mail.uk.ac.ir استاد دکترا
12 سید علي  سراج Ali.seraj78@yahoo.com دانشیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور دانشیار دکترا
13 حکیمه دبیران dabiran@khu.ac.ir دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
14 ناصر نیکوبخت nikoubakht@yahoo.com استاد دکترا
15 محمدرضا صرفی m_sarfi@yahoo.com دانشگاه شهید باهنر کرمان استاد دکترا