• صفحه اصلی
  • بررسی جایگاه نحوی بند متممی در زبان فارسی بر پایة نظریة دستور وابستگی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396112321413160784 بازدید : 1318 صفحه: 29 - 48

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط