لیست داوران   شماره49 سال16

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات
1 احمد  تمیم‌داری a_tamimdari@yahoo.com بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
2 ابراهیم خدایار Hesam_kh1@yahoo.com دانشکدۀ علوم انسانی استاد دکترا
3 عباس جاهدجاه Jahedjah@gmail.com استاد دکترا
4 امید طبیب زاده قمصری Otabibzadeh@yahoo.com استاد دکترا
5 یحیی عطایی y.ataei@gmail.com استاد دکترا
6 عليرضا  صدیقی Aa_sedighi@yahoo.com استاد دکترا
7 حسن  ذوالفقاري Zolfagari_hasan@yahoo.com علوم انسانی استاد دکترا
8 بتول واعظ batulvaez@yahoo.com علامه طباطبایی استاد دکترا
9 مرتضی  حیدری Mortezaheydari.58@gmail.com دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه پیام نور استاد دکترا
10 محمد جعفری قنواتی jaafari198@yahoo.com استاد دکترا
11 مجتبی منشی‌زاده monshizadeh30@yahoo.com علامه طباطبایی استاد دکترا
12 اورنگ ایزدی abifarna@yahoo.com استاد دکترا
13 مهرداد مشکین فام mehrdadmeshkinfam@gmail.com ادبیات و علوم انسانی استاد کارشناسی ارشد
14 زينب  صابرپور zainab_saberpoor@yahoo.com دانشگاه تربیت مدس استاد دکترا
15 عبدالله آلبوغبیش ghobeishi@atu.ac.ir استاد دکترا