مدير مسئول

ایرج فیضی استاد
دکترا

سردبیر

حسينعلي قبادي استاد
دکترا

هیئت تحریریه

حسينعلي قبادي استاد
دکترا
منوچهر اكبري استاد
دکترا
مهدي محقق استاد
دکترا
احمد تميم‌داري استاد
دکترا
ناصر نيكوبخت استاد
دکترا
سيدجعفر حميدي استاد
دکترا
سعيد بزرگ‌بيگدلي استاد
دکترا
احمد خاتمي استاد
دکترا
مصطفي گرجي استاد
دکترا
حكيمه دبيران استاد
دکترا
مجتبي منشي‌زاده استاد
دکترا
زینب صابرپور استاد
دکترا
داود اسپرهم استاد
دکترا
ادبیات و زبان های خارجی
محمد تقوی استاد
دکترا
دانشگاه فردوسی مشهد
مهين پناهي استاد
دکترا
احمد رضی استاد
دکترا
زهرا پارساپور دانشیار
دکترا