مدير مسئول

ایرج فیضی استاد
دکترا

سردبیر

حسينعلي قبادي استاد
دکترا

هیئت تحریریه

محسن ابوالقاسمي استاد
دکترا
حسينعلي قبادي استاد
دکترا
منوچهر اكبري استاد
دکترا
مهدي محقق استاد
دکترا
احمد تميم‌داري استاد
دکترا
ناصر نيكوبخت استاد
دکترا
سيدجعفر حميدي استاد
دکترا
سعيد بزرگ‌بيگدلي استاد
دکترا
احمد خاتمي استاد
دکترا
مصطفي گرجي استاد
دکترا
حكيمه دبيران استاد
دکترا
مجتبي منشي‌زاده استاد
دکترا
علي شيخ‌الاسلامي استاد
دکترا
زینب صابرپور استاد
دکترا