مقاله


کد مقاله : 13971025166918

عنوان مقاله : تحلیل انتقادی انگارۀ زن در «سندبادنامه»

نشریه شماره : 51 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 299

فایل های مقاله : 179 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 شیوا کمالی اصل shkamaliasl@yahoo.com مربی دانشجوی دکترا
2 حبیب الله عباسی habibabbasi45@yahoo.com استاد دکترا
3 عفت نقابی neghabi_2007@yahoo.com دانشیار دکترا
4 عصمت خوئینی e.khoeini@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

ادبیات، آیینه¬ای است که فرهنگ جامعه را بازتاب می¬دهد و متون داستانی، بستر مناسبی برای بررسی این بازتاب¬های فرهنگی در زمینه¬های گوناگون از جمله مباحث مربوط به زنان است. در این پژوهش، برای واکاوی انگارۀ زن، دو حکایت از سندبادنامه انتخاب شد. متن سندبادنامه هر چند در یک زمینۀ تاریخی زن‌ستیز تولید شده، نمونه¬های فراوانی از قدرت زن در آن دیده می¬شود. این جستار درصدد است تا با روش توصیفی- تحلیلی بر مبنای رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی با تکیه بر نظریۀ «فرکلاف»، متن را در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بررسی نموده، نشانه¬های قدرت زن و چرایی آن را نشان دهد. در این جستار به این نتیجه رسیدیم که زن در این اثر، حضور فعال و قدرتمند دارد و نقش فاعلی او در شکل‌گیری روند داستان مشهود است. در این کتاب به¬رغم دید منفی نسبت به زن، نشانه¬های قدرت پنهان زنانه را می¬توان دید. زنان برای رسیدن به اهداف خود از ابزار قدرت پنهان همچون زبان، تدبیر، زیرکی و سیاست استفاده می¬کنند و اگر راه¬های رسیدن به اهداف سازنده و والا برای آنها بسته شود، گاهی این قدرت در مسیر نادرست به کار گرفته می¬شود.