مقاله


کد مقاله : 13970219104621112009

عنوان مقاله : تحلیل هنجار‌گریزی و آشنایی‌زدایی سبکی در شعر قیصر امین‌پور

نشریه شماره : 46 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 581

فایل های مقاله : 230 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیدمهدی رحیمی smrahimi@birjand.ac.ir دانشیار دکترا
2 زهرا دهقانی Zdehghani123@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

آشنایی‌زدایی، به عنوان محوری‌ترین عنصر ادبیّت Literariness در نظرگاه شکل‌گرایان در نقد ادبی به کار رفته است. بعدها مورد توجه منتقدان دیگر مانند یاکوبسن و تینیانوف و... قرار گرفت. آشنایی‌زدایی و هنجارگریزی از شگردهایی است که قیصر امین¬پور در اشعار خود از آن بهره برده است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، به تحلیل گونه‌های متعدد هنجارگریزی در سبک شعری قیصر امین‌پور عمدتاً بر مبنای نظر و روش لیچ پرداخته شده است و به استناد شواهد متن، روشن می‌شود که استفاده از آشنایی‌زدایی در اشعار قیصر هم از جهت سبکی و زبانی به قوت شعر وی مدد رسانیده و هم به زیبایی و غنای بیشتر شعر او در کنار رسانندگی و ایصال، منجر شده است. بیشترین جلوه¬های هنجارگریزی در اشعار قیصر امین¬¬پور را در آرایه‌های معنوی و هنجارگریزی نحوی می‌توان دید.