مقاله


کد مقاله : 139607231255558540

عنوان مقاله : تحلیل جلوه‌های مقاومت در ادبیات عامیانة کشورهای فارسی‌زبان

نشریه شماره : 43 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 832

فایل های مقاله : 225 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا چهرقانی Chehreghani@hum.ikiu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

هر چند نظریه¬پردازی دربارۀ ادبیات مقاومت سابقه چندانی ندارد و از اوایل قرن بیستم و اواخر قرن نوزدهم میلادی فراتر نمی¬رود، مروری بر ادبیات ملل مختلف نشان می¬دهد که مضامین پایداری همواره در ادبیات رسمی و عامیانة بسیاری از اقوام و ملت‌ها حضور داشته ¬است. علی¬رغم این سابقه و پیشینة تاریخی، تاکنون پژوهش جامع، جدّی و مستقلّی برای بررسی درون¬مایه¬های مقاومت در ادبیات شفاهی ملل مسلمان صورت نگرفته و این موضوع حتّی در سال¬های اخیر که پژوهش دربارۀ ادبیات ¬پایداری رونق و رواجی دارد، مغفول مانده ¬است. بنا بر ضرورت یادشده، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی کوشیده ¬است، مقولة پایداری را در ادبیات عامیانة سه کشورِ فارسی¬¬زبانِ ایران، تاجیکستان و افغانستان- که حکومت¬های خودکامه و جنگ¬های خانگی و خارجی بسیاری را تجربه کرده¬اند- بررسی نماید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می¬دهد که در زبان فارسی، شعر مقاومت در دامان شعر عامیانه متولّد شده و ادبیات عامّه که به دلیل گستردگی دایرة مخاطبان و نفوذ در توده¬های مردم با غایت¬های شعر مقاومت سازگاری زیادی دارد، در همة دوره¬ها یکی از بسترهای اصلی تولید مضامین مقاومت بوده ¬است.