مقاله


کد مقاله : 13960511145137329

عنوان مقاله : مواجهه با «دیگری» در هجویات انوری

نشریه شماره : 47 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 533

فایل های مقاله : 174 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا زرین‌کمر rezaza1986@yahoo.com دانش آموخته دکترا
2 مرتضی محسنی mohseni@umz.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

مواجهه با «دیگری» از مسائل اساسی انسان در زندگی اجتماعی است. کیفیت این مواجهه، پیوندی مستقیم با کیفیت زندگی دارد. نوع کنش در مواجهه با «دیگری»، انتخاب میان خشونت یا مداراست. این پژوهش با بررسی¬ رویکرد یکی از بزرگترین شاعران تاریخ ادبیات فارسی به این موضوع، در پی مطالعة اوصاف مواجهه با «دیگری» در سنت ادبیات هجوی فارسی است. هجویات انوری از مهم-ترین منابع شناخت شخصیت و نگاه او است. در هجویات برخلاف قصیده یا غزل، شاعر آزادی بیان بیشتری دارد و می¬توان از خلال مطالعة این ¬گونة ادبی، با هویت و جهان شاعر بیشتر آشنا شد. در این پژوهش با مطالعه¬ و بررسی هجویات انوری، کوشش شده است تا نحوة مواجهة او با «دیگری» بررسی شود. در این بررسی با مطالعة مؤلفه¬های این مواجهه، نسبت شاعر با مدارا یا خشونت آشکار می¬¬شود. این پژوهش نشان می‌دهد که هجویات انوری، مواجهة خشن با «دیگری» است و این شیوه فاصله¬ای بعید با مدارا و پذیرش «دیگری» دارد. خشونت زبانی به عادی¬سازی خشونت در مناسبات اجتماعی در مواجهه با «دیگری» می¬انجامد و فضا را برای انواع خشن¬تر حذف و طرد فراهم می¬کند.