مقاله


کد مقاله : 139509051710284047

عنوان مقاله : بررسی کارکرد شاعرانه ضمایر در «مثنوی معنوی»

نشریه شماره : 48 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 515

فایل های مقاله : 221 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سینا بشیری sina_bashiri70@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمود فروتن foroutanmahmood@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 احمد خاتمی A_khatami@sbu.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

مثنوی معنوی مولانا به عنوان یکی از برجسته¬ترین متون عرفانی ادبیات فارسی، از منظر شاعرانگی نیز ارزش¬های بسیاری دارد. یکی از جنبه‌های شاعرانگی زبان در مثنوی، ضمایر و نقش آنها در زیبایی لفظی و معنایی این منظومة ارجمند است. در این مقاله بر اساس آرای فرمالیست¬های روسی درباره کارکرد شاعرانه زبان، ابتدا مفاهیم آشنایی¬زدایی¬ و هنجارگریزی شرح داده شده و آنگاه به بررسی قاعده‌کاهی‌های معنایی، سبکی، نحوی و واژگانی و قاعده-افزایی¬ها در باب ضمایر موجود در شواهد شعری مثنوی معنوی و ارتباط آنها با اندیشه شاعر پرداخته شده است. نویسندگان در این پژوهش نشان داده¬اند که ضمایر در مثنوی معنوی، نقشی گسترده و مهم در شاعرانگی و خیال¬انگیزی اثر برعهده دارند و غیر از کارکردهای زیبایی¬شناختی، بار قابل توجهی از انتقال مفاهیم و معنای اثر را نیز بر دوش می‌کشند.