مقاله


کد مقاله : 139508101329413776

عنوان مقاله : تأثیر طبقۀ اجتماعی بر شعر شاعران دورۀ مشروطه با تمرکز بر اشعار «ایرج میرزا» و «فرخی یزدی»

نشریه شماره : 39 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 910

فایل های مقاله : 163 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیده زهره نصیری سلوش nasiri_n40@yahoo.com - دکترا
2 عبدالله حسن‌زاده میرعلی Hasanzadeh.mirali@yahoo.com استادیار دکترا
3 احمد خاتمی A_khatami@sbu.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

در نزد جامعه¬شناسان ادبیات، آفرینش¬های ادبی امری فردی نیست، بلکه بیشتر اجتماعی است. از آنجا که اجتماع، نقشی اساسی در شکل‌گیری ویژگی¬های فردی دارد و سبک آفریننده نیز جدای از ویژگی¬های شخصی او نیست، می¬توان گفت در آفرینش هر اثر، مهم¬ترین نقش را اجتماع دارد. بینش اجتماعی نویسنده و موضع‌گیری او در برابر وقایع مختلف تا حدی زیاد تحت تأثیر پایگاه اجتماعی و خاستگاه طبقاتی¬ او شکل می¬گیرد. بنابراین می‌توان سبک هر شاعر یا نویسنده را با توجه به طبقۀ اجتماعی ¬او تجزیه و تحلیل کرد. این مقاله، ضمن بیان مقدمه¬ای دربارۀ چگونگی ارتباط طبقات اجتماعی شاعران با جهان‌بینی آنان بر اساس نظریۀ طبقات اجتماعی «گلدمن»، نگاهی گذرا به پایگاه طبقاتی «ایرج میرزا» و «فرّخی یزدی» دارد و سپس عمده¬ترین تفاوت¬های سبکی آن دو را با یکدیگر مقایسه می‌کند. نتیجۀ پژوهش حکایت از آن دارد که دیدگاه¬های آن دو در حوزه‌های نقد سنت¬های دینی و نقد اجتماعی، آزادی، وطن‌پرستی، استعمارستیزی، استبدادستیزی، دعوت به مبارزه و تجمل‌گرایی با یکدیگر متفاوت است