مقاله


کد مقاله : 139412151034481399

عنوان مقاله : رویکرد دوگانه انوری به عرفان و تصوف

نشریه شماره : 37 فصل تابستان 1394

مشاهده شده : 1284

فایل های مقاله : 232 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدحسین کرمی mhkarami@rose.shirazu.ac.ir استاد دکترا
2 ناهید دهقانی dehghani850211@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

در سراسر تاريخ ادبيات فارسي، کمتر شاعری را می¬توان یافت که به اندازة انوری دچار تناقض¬گویی بوده باشد. روشن¬ترین نمونة تناقض¬گویی¬های این شاعر در رویکرد دوگانه وی به تصوف دیده می¬شود. درون‌ماية اشعار انوري در قصايد و مقطعات، با غزليات و رباعيات تفاوت زيادي دارد؛ همان شاعري كه در قصايد و مقطعات به مدح‌گويي و هجوكردن پرداخته، در غزليات و برخي از رباعيات، چهره‌اي عارفانه از خود نشان داده و دم از قلندرصفتي زده است. تناقض‌گويي‌های فراوان انوری به ویژه در زمینة تصوف موجب شده است، خوانندة اشعار این شاعر نتواند دربارة شخصيت و نيز اشعار او داوري دقيقي داشته باشد. در مقالة پیش رو، با رویکردی تحلیلی- توصیفی، ديدگاه‌های متناقض انوري درباره تصوف و ریشه این دوگانگی¬ها بررسی شده است. به نظر می¬رسد، دورة شاعری انوری بیش از هر عامل دیگری در ایجاد این دوگانگی¬ها تأثیرگذار بوده است؛ معمولاً در آثاري كه به سبك بينابين يا سبك دورة گذار نوشته شده¬اند، گونه‌اي آشفتگي سبكي ديده مي‌شود. این دوگانگی¬ها نه¬تنها در اشعار انوری، بلکه در اشعار دیگر شاعران سده ششم نیز کمابیش وجود دارد؛ بر این اساس، نمي‌توان نفوذ مضامين صوفیانه را در اشعار انوري، لزوماً گواهی بر گرايش وي به تصوف دانست.