مقاله


کد مقاله : 13940623113323183

عنوان مقاله : "ديگري" و نقش آن در داستان‌هاي شاهنامه

نشریه شماره : 30 فصل بهار 1388

مشاهده شده : 735

فایل های مقاله : 178 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 كاظم دزفوليان راد k-dezfoulian@sbu.ac.ir استاد دکترا
2 عیسی امن‌خاني Amankhani27@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

«دیگری» مفهومی است که توجه به آن با آثار کسانی چون هوسرل، هایدگر، سارتر(در حوزه¬ی فلسفی) و باختین(در حوزه¬ی ادبی) آغاز گردید. توجه به اين مفهوم، سبب ایجاد چشم‌اندازهای جدیدی در مباحث فلسفی و ادبی گردید. نویسندگان این مقاله، با استفاده از آرا باختین و جایگاه «دیگری» در اندیشه¬ی او، داستان¬هایي از شاهنامه را كه رستم در آنها حضور دارد، بازخوانی کرده؛ افق‌های تازه¬ای پیش روی خوانندگان گشوده‌اند. بر این اساس داستان¬های شاهنامه را می¬توان به سه دسته¬ی زیر تقسیم کرد: الف) داستان¬هایی که در آن سخن از حذف و غیاب دیگری است: این داستان¬ها بیشترین حجم شاهنامه را به خود اختصاص داده¬اند. ب) داستان¬هایی که در آن تلاش بر حفظ و عدم غیاب دیگری است: تنها نمونه‌ی این داستان¬ها در شاهنامه، داستان رستم و اسفندیار است؛ داستانی که در آن دو هماورد ـ که هر دو چهره¬ای نیک و اسطوره¬ای دارند ـ هرگز راضی به حذف و غیاب دیگری نیستند. ج) داستان¬هایی که در حدّ فاصل این دو قرار می¬گیرند: مانند داستان رستم و سهراب، که در آن می¬توان عناصر داستان¬های حماسی و داستان¬های تراژدی را با‌‌هم مشاهده کرد.