مقاله


کد مقاله : 13940610141224121

عنوان مقاله : ساختار تقدیرمحور داستان‌های تراژیک شاهنامه

نشریه شماره : 23 فصل بهار 1390

مشاهده شده : 707

فایل های مقاله : 296 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ایرج مهرکی Mehraki@kiau.ac.ir استادیار دکترا
2 خديجه بهرامي رهنما Bahramirahnama@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف مقالة حاضر آن است که ساختار تقدیرمحور داستان¬های تراژیک شاهنامه را نشان دهد. درتراژدی، عامل ناگزیری وجود دارد که قهرمان داستان قادر به جلوگیری از فاجعه¬ای که او را به اضمحلال می¬کشاند، نیست. آن عامل ناگزیر، سرنوشت و تقدیر محتوم نام دارد. تمام قهرمانان داستان¬های تراژیک شاهنامه، مقهور سرنوشت هستند و هنگامی¬که در شبکة علت و معلول¬ها قرار می¬گیرند، علیرغم تمام تلاش و کوشش خود به جبر سرنوشت معترف می¬شوند و می¬دانند که توان سرکشی مقابل سرنوشت را ندارند. پس به حکم تقدیر گردن می¬نهند و معتقد می¬شوند که آنچه باید بشود، می‌شود و از آن گریزی نیست. عوامل بسیاری، ساختار تقدیر محور داستان¬های تراژیک شاهنامه را تشکیل می¬دهند که حذف یکی از این عوامل، لطمه‌ای بر کل عناصر و عوامل تشکیل‌دهندة اثر خواهد زد. بنابراین، با بررسی این عوامل، می¬توان ساختار تقدیر و سرنوشت محتوم در داستان¬های تراژیک شاهنامه را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.