مقاله


کد مقاله : 139406079292881

عنوان مقاله : تحليل مضامین پارادوکسیکال مولوی بر اساس روش تحلیلی یونگ

کلمات کلیدی : پارادوکس ، مولوی ، یونگ ، خویشتن ، شر ، رنج

نشریه شماره : 18 فصل تابستان 1391

مشاهده شده : 879

فایل های مقاله : 191 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید ماجد غروی نیستانی Majed_g_n@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 مجتبی زروانی Zurvani@ut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در این مقاله نخست منظورمان را از واژه «پارادوکسیکال» روشن می‌سازیم. سپس در قالب سه الگوی اساسی خواهیم دید که تعابیر پارادوکسیکال مولوی، یا به ابزاری بلاغی برای آراستن سخن فروکاسته شده، یا در قالب شطحیات خوانده شده و یا به روشی منطقی برای تفهیم مطلب تقلیل یافته است. این الگوها، هرچند در اغلب مواضع راهگشا هستند اما بیشتر در صدد حل وفصل معضل پارادوکس هستند تا معرفت‌شناسی آن. در این مقاله، با توجه به تفسیری که یونگ از پارادوکس‌های بنیادین در وجود آدمی ارائه می-دهد، چشم‌انداز جدیدی برای تحلیل این مسئله در اندیشه مولوی ارائه شده است. توجه داریم که این مقاله مقارنه و مقایسة اندیشة مولوی و یونگ نیست؛ بلکه صورت‌بندی الگوی یونگ برای تحلیل پارادوکس، و به‌کارگیری این الگو در اندیشه مولوی است. بر اساس این الگو، عارف در ژرف¬ترین سطوحِ «خویشتن» با پارادوکسی وجودی روبه‌روست و این تناقض عمیق را تضمین¬کنندة بالندگی خویش و حصول معرفت می¬پندارد.