مقاله


کد مقاله : 139406039271045

عنوان مقاله : از سيمرغ اوستا تا سيمرغ بلورين

نشریه شماره : 13 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 540

فایل های مقاله : 162 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فريده داوودي مقدم Fdavoudy@gmail.com دانشیار دکترا
2 زهرا عسگري zasgari199@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

با توجه به نقش كهن¬الگويي سيمرغ در ميان صاحبان قلم و هنر، شاهد حضور پر رنگ سيمرغ در متون كلاسيك فارسي در كاركردهـاي مختلفـي اعـم از اسطوره¬اي، حماسي، فلسفي، عرفاني و... هستیم. از اين ميان در دوره‌هاي نخستين، اين موجود متشكّل از هيئت پرندگان، انسان، خدايان، فرشتگان و... است كه به دليل تأثيري كه از حضور اسطوره می‌گیرد، شكل¬ها، ويژگي‌ها و كاركردهاي مختلفي دارد. حال آنكه در دنياي معاصر، سيمرغ ديگر موجودي عجيب و پيچيده نيست، بلكه چه در حوزة ادبيات و چه ساير هنرهـا، تنهـا پرنده¬اي است پر نقش و نگار. اين موضوع نشان می¬دهد که سيمرغ در دورۀ گذار تاريخي به دنياي هنر و ادبيات معاصر، از تجرّد به عينيّت رسيده است و در حوزۀ شعر معاصر نيز به جاي پيشرفت و يا حداقل توقف در کارکردهای فاخر پيشين، از مقام نخستين خود نيز تنزّل نموده است.