مقاله


کد مقاله : 1394060214125930

عنوان مقاله : جلوه‌هاي قداست گياهان در قصه‌هاي پريان ايراني (بر اساس فرهنگ افسانه‌هاي مردم ايران: علي اشرف درويشيان و رضا خندان مهابادي)

نشریه شماره : 11 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 1098

فایل های مقاله : 320 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرزانه مظفريان f_mozaffarian@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

قصه‌هاي پريان، بخشي از قصه‌هاي عاميانه‌اند كه سرشار از رويدادهاي شگفت‌انگيزند. با تأمل در اين قصه¬ها مي¬توان از انديشه¬ها و باورهايي كه ريشه در ناخودآگاه آدمي دارند و در ژرفاي فرهنگ ملت¬ها، جايگاهي بس رفيع دارند، پرده برداشت. از جملۀ اين باورها، اسطوره¬هاي گياهي است. پژوهش حاضر با استفاده از روش كتابخانه¬اي، قصه¬هاي پريان ايراني را از «فرهنگ افسانه¬هاي مردم ايران» كه در طبقه¬بندي «آرنه ـ تامپسون» جزء قصه‌هاي سحر و جادويي به شمارۀ 300ـ 749 قرار مي¬گيرند، بررسي مي¬كند و به شيوۀ توصيفي ـ تحليلي، اجزاي سازاي اين قصه¬ها را آشكار مي¬نمايد و به دنبال آن، انديشۀ قداست گياهان و حضور قهرمان¬هاي گياهي كه نوع تغيير شكل¬ يافتۀ خدايان نباتي و باروري¬اند، تحليل مي¬شود. بسامد فراوان باور به درخت حاجت و روايات مربوط به آن، ظهور پريان و انسان¬هايي از طريق درخت و گياه، بیانگر حضور پررنگ قداست گياهان و پيوند نهاني انسان و گياه در افسانه¬هاي پريان ايراني است.