مقاله


کد مقاله : 1394060210244317

عنوان مقاله : بررسی ویژگی‌های منتسب به زنان در ضرب‌المثل‌های فارسی

نشریه شماره : 9 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 775

فایل های مقاله : 254 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 پروین امین الرعایا Pvn.amino@gmail.com مربی دانشجوی کارشناس ارشد
2 شهلا شریفی shahlasharifi@hotmail.com دانشیار دکترا
3 محمود الیاسی mah_elyasi@yahoo.co.uk استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف از نگارش این مقاله، آشنایی با دیدگاه¬های متفاوت نسبت به زنان و حقوق آنان از دیدگاه جنسیتی و توصیف فرهنگ اصیل و رایج ایرانی دربارۀ زنان با تکیه بر بخشی از ادبیات شفاهی یعنی ضرب¬المثل¬هاست. پیکرۀ مورد بررسی در این پژوهش، شامل 382 ضرب¬المثل است که از کتب و فرهنگ ضرب‌المثل‌های معتبر زبان فارسی جمع¬آوری شده¬ است. با توجه به ماهیت موضوع، برای تحلیل این پیکره از تحلیل محتوای کیفی استفاده شده و با بررسی، جداسازی و تفکیک ضرب¬المثل¬هایی که به ¬نوعی در ارتباط با زنان بوده، به بررسی سه حوزة محوری و کلی دربارۀ زنان پرداخته شده است. نخست، بررسی ویژگی¬های فیزیکی و روان¬شناختی زنان، در مرحله دوم بررسی مقوله¬های اخلاقی و عاطفی، در نهایت روابط خانوادگی و اجتماعی آنهاست. نتایج تحقیق نشان می¬دهد که ساختار تمثیل¬های یادشده، جایگاه واقعی زن را آنچنان¬ که باید نشان نمی¬دهد و عمدتاً بر برجسته¬کردن جنبه¬های منفی شخصیت زن تأکید دارد. همچنین در بررسی ضرب‌المثل‌ها می¬توان آشکارا جایگاه متغیر زنان را مشاهده¬ کرد، زیرا او گاه با زبانی محترمانه و فاضلانه توصیف می¬شود و در اوج است و گاه با داوری-های بی‌رحمانه و مغرضانه تا حد ابلیس نزول می¬یابد. بنابراین در این تحقیق سعی شده جایگاه زن در ضرب¬المثل¬های فارسی نشان داده شود و معلوم شود نگاه به زن در این ضرب¬المثل¬ها چگونه است و با شرایط کنونی جامعه و وضعیت فعلی زنان ما در این فرهنگ چه تفاوتی دارد؛ با توجه به اینکه امروزه دیدگاه جامعه نسبت به وی مثبت¬تر شده و شرایط لازم برای ارتقای جایگاه آنان به وجود آمده است.