• صفحه اصلی
  • تحلیل تطبيقی مفهوم اعتدال در اندرزهای «دينکرد ششم» و «شاهنامه» فردوسی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980819193374 بازدید : 505 صفحه: 1 - 29

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط