مدير مسئول

مصطفی سمیعی نسب استادیار
msamieenasab@gmail.com دکترا
استادیار

سردبیر

حسينعلي قبادي استاد
دکترا

هیئت تحریریه

حسينعلي قبادي استاد
دکترا
استاد دانشگاه تربيت مدرس
مهدي محقق استاد
دکترا
استـاد دانشگـاه تهـران
احمد تميم‌داري استاد
دکترا
استاد دانشگـاه علامه طباطبايي(ره)
ناصر نيكوبخت استاد
دکترا
استاد دانشگاه تربيت مدرس
سيدجعفر حميدي استاد
دکترا
استـاد دانشگـاه شهيد بهشتـي(ره)
سعيد بزرگ‌بيگدلي دانشیار
دکترا
دانشيار دانشگاه تربيت‌ مدرس
احمد خاتمي استاد
دکترا
استاد دانشگاه شهيد بهشتي(ره)
مصطفي گرجي استاد
دکترا
استاد دانشگاه پيام نور
حكيمه دبيران استاد
دکترا
استاد دانشگـاه خوارزمی
مجتبي منشي‌زاده استاد
دکترا
استـاد دانشگاه علامه طباطبايي(ره)
منوچهر اكبري استاد
دکترا
استــاد دانشگــاه تهـران
داود اسپرهم استاد
دکترا
ادبیات و زبان های خارجی استــاد دانشگاه علامه طباطبايي(ره)
محمد تقوی استاد
دکترا
استــاد دانشگاه فردوسی مشهد استــاد دانشگاه فردوسی مشهد
مهين پناهي استاد
دکترا
استــاد دانشگاه الزهرا (س)
احمد رضی استاد
دکترا
استاد دانشگاه گیلان
زهرا پارساپور دانشیار
دکترا
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حجابی قرلانغیچ دانشیار
دکترا
دانشگاه انکارا
سیدمصطفی موسوی راد استاد
دکترا
دانشیار دانشگاه تهران
محمد ناصر ره‌یاب استاد
دکترا
استاد دانشگاه هرات - رییس دانشگاه غالب
زینب صابرپور استادیار
دکترا
استـادیار دانشگاه تربيت ‌مـدرس

مدیر داخلی

مریم بایه دانشجو
m_bayeh@yahoo.com کارشناسی ارشد