محمد ناصر ره‌یاب استاد
دکترا
استاد دانشگاه هرات - رییس دانشگاه غالب