مدير مسئول

مصطفی سمیعی نسب استادیار
msamieenasab@gmail.com دکترا

سردبیر

حسينعلي قبادي استاد
دکترا

هیئت تحریریه

حسينعلي قبادي استاد
دکترا
مهدي محقق استاد
دکترا
احمد تميم‌داري استاد
دکترا
ناصر نيكوبخت استاد
دکترا
سيدجعفر حميدي استاد
دکترا
سعيد بزرگ‌بيگدلي دانشیار
دکترا
احمد خاتمي استاد
دکترا
مصطفي گرجي استاد
دکترا
حكيمه دبيران استاد
دکترا
مجتبي منشي‌زاده استاد
دکترا
منوچهر اكبري استاد
دکترا
داود اسپرهم استاد
دکترا
ادبیات و زبان های خارجی
محمد تقوی استاد
دکترا
استــاد دانشگاه فردوسی مشهد
مهين پناهي استاد
دکترا
احمد رضی استاد
دکترا
زهرا پارساپور دانشیار
دکترا
حجابی قرلانغیچ دانشیار
دکترا
سیدمصطفی موسوی راد استاد
دکترا
محمد ناصر ره‌یاب استاد
دکترا
زینب صابرپور استادیار
دکترا

مدیر داخلی

مریم بایه دانشجو
m_bayeh@yahoo.com کارشناسی ارشد