زهرا پارساپور دانشیار
دکترا
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی