داود اسپرهم استاد
دکترا
ادبیات و زبان های خارجی استــاد دانشگاه علامه طباطبايي(ره)