• صفحه اصلی
  • حسّامیزی استعاری یا مطابقت‌های میان‌وجهی؟ بررسی عبارات چند‌وجهی در «بوستان» سعدی در چارچوب معناشناسی شناختی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402041343105 بازدید : 480 صفحه: 27 - 54

نوع مقاله: پژوهشی