• صفحه اصلی
  • شگردهای بلاغی اقناع در سوانح‌الافکار (مکاتبات) رشیدی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402030242381 بازدید : 399 صفحه: 25 - 66

20.1001.1.17351030.1402.21.68.5.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط