• صفحه اصلی
  • تحلیلی پیکره‌بنیاد بر سیر تحول مفهوم «ادب» در جامعۀ فارسی‌زبان ایران (1350-1390)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401060139045 بازدید : 1061 صفحه: 67 - 102

20.1001.1.17351030.1402.21.68.1.1

نوع مقاله: پژوهشی