• صفحه اصلی
  • کاربست نظریة دریافت بر تحلیل مفهوم جنگ در رمان «هرس»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402031342562 بازدید : 438 صفحه: 127 - 151

20.1001.1.17351030.1402.21.68.6.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط