جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139406021163520 مقایسة ویژگی‌های حماسی دو منظومة برزونامه (بخش کهن) و همای‌نامه
دکتر سید علی قاسم‌زاده
علی نجمایی
حمید جعفری قریه علی
2 1394060314504962 تحلیل شعر «خضر کجاست» سرودة تقی پورنامداریان بر مبنای رویکرد بینامتنی
همایون جمشیدیان
3 1394060710354992 الگوی بررسی زبان حماسی
مهدی ملک‌ثابت
اصغر شهبازی
4 13940610112047110 مقايسه کارنامة اردشير بابکان و افسانه‌هاي کتاب منتسب به بارسوما بر اساس گزارش موسي خورني
محمدرضا اميني
5 13940614142318135 رویکردی انتقادی به رأی باختین در باب حماسه با محوریت شاهنامة فردوسی
کاظم دزفولیان
6 13940623113323183 "ديگري" و نقش آن در داستان‌هاي شاهنامه
عیسی امن‌خاني
كاظم دزفوليان راد
7 1394062515913203 تناسب رنگ‌ها در صورخيال و هسته‌ روايي شاهنامه
اكرم جودي نعمتي
8 13940630111037296 حماسه عرفاني، يكي از انواع ادبي در ادبيات فارسي
حسینعلی قبادی
9 13940630112152300 مقايسه مفهوم واژه‌ها در عالم سنت و دوران مدرن
علي حسين‌پور
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 9 ( از 9 رکورد)