آخرین شماره


شماره 41 سال 2
تابستان 1395
دانلود فایل

1 - کارکرد تضاد و تقابل در زیبایی‌شناسی تصاویر غزلیات عطار، بر اساس آراء جرجانی ( DOI : 0)
( عطیه مشاهری فرد - حسینعلی قبادی - مریم حسینی - علیرضا نیکویی )
2 - شريعت در كشف‌المحجوب هجويري ( DOI : 0)
( حسین یزدانی )
3 - مباحث کلامی توحید در مثنوی‌های عطار ( DOI : 0)
( فریده محسنی هنجنی - احمد خاتمی )
4 - سویه‌های معنادار واژه‌گزینی در خمسة نظامی ( DOI : 0)
( محمّد ایرانی - فاطمه کلاهچیان - زهرا منصوری )
5 - شیوه های تخلّص به مدح و ملاک¬های نقد آن در قصیده ( DOI : 0)
( زهره احمدی پور اناری )
6 - تحلیل ریخت‌شناختی قصّة سلیمان(ع) در ترجمة تفسیر طبری ( DOI : 0)
( مرتضی حیدری )
7 - معرفی و تحلیل پیشینه نسخه تَنکلوشای1074ه.ق. ( DOI : 0)
( محمود طاووسی - مینو اسعدی زهرایی )